ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЯТ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЯНУАРИ 2016 Г.

29.02.2016 13:48

ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВЯТ КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЯНУАРИ 2016 Г.

26/2/2016

 

През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са571 (значително повече – близо три пъти, в сравнение с декември 2015 г., когато спадът бе нещо обичайно). Започналите работа безработни без квалификация са 332, с работническа професия - 137, а специалистите със средно специално и висше образование - 102. Половинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 365. Заетост е осигурена на 160 продължително безработни, както и на 22 безработни с намалена трудоспособност от областта.

 

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 97 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 416 безработни от областта са наети по програми за заетост през януари. Общо обявените през януарис вободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 606, което над четири пъти надвишава местата от декември м.г., характерен с пониженото търсене на работна сила в края на годината.

 

През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика бележи лек спад в сравнение с декември и се изразява в заявените общо 113 места в бюрата по труда (с 11 по-малко отколкото през декември м.г.). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (27), държавното управление (18), търговията (14), административните и спомагателните дейности и хуманитарното здравеопазване и социалната работа (по 13), селското стопанство (9) и др.

 

По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през януари са заявени 493 работни места – по-голямата част от тях по схемата „Обучение и заетост на млади хора” на ОПРЧР, както и по НП „Асистенти на хора с увреждания”, „Старт на кариерата”, по браншова програма. Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7 590. Техният брой се увеличава със 146 в сравнение с края на декември м.г.Като търсещи работа лица са регистрирани и 144 заети, 69 пенсионери и 29 учащи.

 

Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 16,7%,при 16,4%през предходния месец.  Същевременно, в сравнение с януари 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,6 процентни пункта. За януари 2016 г. равнището на безработица средно за страната е 10,2 на сто.

 

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,8% /589 безработни лица/, следват общините Главиница - 35,5% /1184/, Ситово - 30,3% /456/, Алфатар – 25,5% /253/,Дулово – 21,7% /2097/, Тутракан – 15,1% /788/, и най-ниско в община Силистра – 9,6% /2223/.

 

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 51%, хората със средно образование са42%, а висшистите – 7%.

 

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 10%.  Регистрираните младежи до 29 години са 737, като спрямо декември броят им значително намалява със 184, а в сравнение със същия месец на 2014 г. броят им  намалява с 345/. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 572.

26 февруари 2016 г.