ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40

29.02.2016 13:53

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА 

 

ПОКАНА

На 10 март 2016 година от 10,00 часа в зала 2 на Община Дулово, ул. „Васил Левски” №18 ще се проведе Учредително събрание на СНЦ „Местна инициативна група – Дулово, Алфатар, Кайнарджа“ при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.  Учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Дулово, Алфатар, Кайнарджа” със седалище Република България, област Силистра, община Дулово, гр. Дулово и адрес на управление гр. Дулово, ул. „................” №  ................;

2.    Приемане на Устав на Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група - Дулово, Алфатар, Кайнарджа”

3.    Избор на органи на управление на Сдружение с нестопанска цел  “Местна инициативна група - Дулово, Алфатар, Кайнарджа”;

       3.1. Избор на Управителен съвет;

       3.2. Избор на Председател на Управителния съвет;

4.    Разни.

 

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева