ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40

22.03.2016 17:18

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”    на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА 

 

ПОКАНА

На 29 март 2016 година от 10,00 часа в зала 2 на Община Дулово, град Дулово, ул. Васил Левски № 18, ще се проведе информационен семинар – дейност по точка 2.3 от бюджета на  Заявлението за изразяване на интерес.

В програмата на семинара са включени темите:

·       СНЦ „Местна инициативна група – Дулово – Алфатар – Кайнарджа“ – юридически статут, устройство,  функциониране, възможности, перспективи.

·       Сдружението, като способ за реализиране на дейности и постигане на цели в интерес на местните общности, чрез Стратегията за ВОМР

·       Дискусия

За участие в семинара се канят заинтересовани страни от община Дулово.

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

 

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева