ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40

24.03.2016 08:43

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”    на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА 

СЪОБЩЕНИЕ

На 4 април 2016 година от 10,30 часа в Зала 1 на Община Дулово, град Дулово, ул. Васил Левски № 18, ще се проведе еднодневно обучение за местни лидери – дейност по точка 3.2 от бюджета на  Заявлението за изразяване на интерес.

В програмата на обучението са включени темите:

·       Роля и функции на местните общности и местни  лидери  при прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

·       Възможности за финансиране на проекти по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

 

·       Дискусия

 

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

 

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева