УВЕДОМЛЕНИЕ

05.04.2016 06:51

УВЕДОМЛЕНИЕ

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дулово уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец април 2016 г. , както следва: Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – 2405 лв., насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст  (чл. 41 от ЗНЗ) – 2355 лв., насърчаване на работодателите да наемат на пълно или непълно работно време за чиракуване безработни лица до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация.(чл. 41а от ЗНЗ) – 2330 лв., насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55 в от ЗНЗ) – 9142 лв., насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване  (чл. 55 г от ЗНЗ) – 2349 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок 7 дни от публикуване на обявата (в периода от 04.04.2016 г. до 12.04.2016 г. включително ).

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” – гр. Дулово, ул. „Иван Вазов” № 3, стая № 25, тел. 0864/2-23-59.