ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40

18.04.2016 10:08

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”        на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА 

СЪОБЩЕНИЕ

На 27, 28, 29 и 30 април ще се проведат еднодневни информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност – дейности по точка 5.3 от бюджета на Заявлението за изразяване на интерес. Информационните срещи ще се проведат по времеви график и места, както следва:

Населено място

Място, адрес

Дата

Час

1

село Кайнарджа

община Кайнарджа

зала на Община Кайнарджа,

с. Кайнарджа, ул. Димитър Дончев № 2

27.04.2016 г.

10.30

2

град Алфатар

община Алфатар

зала на Община Алфатар,

гр. Алфатар, ул. Йордан Петров № 6

28.04.2016 г.

10.30

3

село Чернолик,

община Дулово

зала на НЧ „Неофит Рилски 1942 г.“,

ул. Кирил и Методий 1,

29.04.2016 г.

10.30

4

село Черник,

община Дулово

зала на НЧ „Просвета 1944 г.“,

ул. Еделвайс 2

30.04.2016 г.

10.30

 

 

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

 

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева