ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40

18.04.2016 10:10

ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

№ 19-19-1-01-40

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:

 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА 

На 28 и 29 април ще се проведе двудневно обучение за екипа на МИГ – Дулово-Алфатар-Кайнарджа и представители на партньорите – дейности по точка 3.1 от бюджета на Заявлението за изразяване на интерес. Обучението ще се проведе в Община Алфатар, град Алфатар, ул. Дочо Михайлов № 1, зала на Туристически информационен център.

Темата на обучението е: „Роля, задачи и отговорности на МИГ в процеса на подготовка и прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие”

 

Договор№ РД50-198/07.12.2015  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година

    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,

    Начало: 07.12.2015 година

    Край:     07.09.2016 година

 

    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева