На 12.05.2016г. в зала №13 на община Дулово ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд

28.04.2016 11:52

О Б Я В А

            

          На  12.05.2016г. в зала №13 на община Дулово ще се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд. Обектите на търга са  идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери.

Началната тръжна цена за ползване на мери и пасища е 6,00 лв./дка, депозит за участие 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на физическия блок, стъпка на наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

          Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

Срокът за отдаване под наем е 1/една стопанска/ година  - от май 2016г. до май 2017г.

 

   
 

Списък на обектите, които ще се отдават под наем на 12.05.2016г.

землище

№ на имота

местност

Кат-я

 Площ   /дка./

Първо начална годиш на наемна цена

стъпка

депозит

Час на провеж

дане

 

с.Скала

 

 

 

 

ООО100

Канагьола

Х

39,180

235,08

23,51

47,02

 13,30

ООО106

Канагьола

85,405

512,43

51,24

102,49

13,45 

ООО119

Язланджика

95,233

571,40

57,14

114,28

 14,00

ООО124

Иланлъка

44,223

265,34

26,53

53,07

 14,15

ООО131

Канагьола

Х

42,849

257,09

25,71

51,42

 14,30

 

 

 

 

 

 

                         
   
               
               

 

Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат.

Условия за участие: заявления могат да подават юридически лица  и физически лица,  които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

Всички участници да са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Задължителна е регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски производител – животновъд.

 

Необходими документи за участие в търговете на юридически лица:

Към заявлението за участие в търга да са приложени следните документи: 1.Удостоверение от Национална Агенция по приходите за липса на задължения към държавата;  2. Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” към Община Дулово за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец на търговеца е посочен ЕИК, може да не се представят документите по т.4 и т.5.  6. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник. 7.Документ за регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски производител – заверено копие, 8. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

          

Необходими документи за участие в търговете на физически лица:

Към заявлението за участие в търга да са приложени следните документи:

1. Удостоверение от Национална Агенция по приходите за липса на задължения към държавата;  2. Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” към Община Дулово за липса на задължения към община Дулово; 3. Платежно нареждане за внесен депозит;  4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник; 6.Документ за регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски производител – заверено копие. 7. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

          Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

         Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни стъпки, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата наемна цена за съответния имот.

Участниците спечелили търговете трябва да заплатят 2% режийни разноски, начислени върху стойността на годишния наем и ДДС върху режийните разноски.

         Сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделските производители.

Внесените депозити от некласираните участници се възстановяват. Депозитът на участника спечелил търга и участника класиран на второ място се възстановяват след заплащането на наема, режийните разноски и ДДС върху режийните разноски от страна на спечелилия участник.

На участниците, класирани на първо и второ място, не се възстановяват депозити в случай на отказ от сключване на договор.

 

 

26.04.2016г.                                    Общинска администрация Дулово

гр.Дулово