НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово

09.05.2016 18:34

НАРЕДБА

 

№ 11

 

 

за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в  Община Дулово

 

 

/приета с Решение № 353/05.03.2003 г., изменена и допълнена с Решения №№ 43/17.03.2004г., 215/23.12.2005г.,№ 315/31.01.2007 г. , 188 по Прот.№13 от 30.01.2009 г. , Решение № 185/30.01.2009г. по Прот.№13, Решение № 275 по Протокол № 18/02.09.2009г., Решение № 333 от Прот.№25/21.12.2009г., Решение № 424 от Прот.№ 32/31.05.2010г., Решение № 515 от Прот.№ 43/27.01.2011г., Реш.№ 18 по Прот.№ 4/28.12.2011г., Реш.110 по Прот.№ 10/15.06.2012г., Реш.№ 170 по прот.№12/25.09.2012г., Реш. № 268/27.05.2013г., Реш.№ 314/04.10.2013г., Реш.№ 338/13.11.2013г., Реш.№ 9 по прот.№3/23.12.2015г., Реш.№83/27.11.2015г. на АС-Силистра, Реш.№ 63 по прот.№ 6/29.03.2016г., Реш. № 78 по прот.№ 7/26.04.2016г./.

 

 

 

 

 

 

                        ___________________________________________________________

 

 

 
                                                                 Глава първа

                                                        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите предоставяни на физически и юридически лица, реда и сроковете на тяхното събиране на територията на община Дулово.
Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:
1.  за битови отпадъци
2.  за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, и терени с друго предназначение
3.  за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги
4.  за добив на кариерни материали
5.  за технически услуги
6.  за административни услуги
7.  за откупуване на гробни места
8.  туристическа такса /отм. ДВ бр.98 от 14.12.2010г., в сила от 01.01.2011г./
9.  други местни такси, определени със закон.
(2) Приходите от местните такси и услугите, чиито цени са определени с Наредбата се събират от общинската администрация и постъпват в бюджета на Общината.
(3) Не се определят цени на общински услуги, предоставяни за всеобщо ползване и не се събират приходи от тях.

 

                                                             РАЗДЕЛ    І

 

                   Определяне на размера на общинските такси и цените на услугите

Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цените на услугите се определят в български лева. Те са прости и пропорционални.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат  безкасово, в брой или с общински таксови марки, предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.
Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цените на услугите се определят при спазване на следните принципи:
1.  възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата
2.  създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество
3.  постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
4.  ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги
5.  насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.
(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.
Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват:
1.  Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски)
2.  Преки и непреки материални и други разходи (услуги, застраховки, командировъчни и наеми)
3.  Разходи за управление и контрол

4.  Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси и цени на услуги.
(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.
(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.
Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

                                                           РАЗДЕЛ ІІ
                    Промени в размера на местните такси и цените на услугите 
 
Чл. 10. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл. 11. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на изпълнението на Наредбата и състоянието на местните такси и цени на услуги не  по-малко от веднъж годишно или при необходимост, произтичаща от промени в законовата уредба.
(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите
3. информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.
4. препоръки за подобряване на администрирането на таксите.
(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.
Чл.12. Общинската администрация подържа данни за :
1.  услугите и дейностите, за които има определени такси и цени

2.  ползвателите на предоставената услуга

3.  изключенията от общата политика (преференции)
4.  използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им
5.  събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

                                                         Глава втора
                                                        Местни такси
 
                                                            Раздел І
                                            Такса за битови отпадъци

Чл. 13.(1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в  депа или  други съоръжения  на  битовите отпадъци, както и   за  поддържането  на чистотата  на  териториите  за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя  за  всяка  услуга     поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;  чистота на териториите за обществено ползване.

 (2)Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване-от ползвателя ,или концесионера при предоставяне на особено право на ползване-концесия.

Чл.14.(1) имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и /или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.13 в съответния район,както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
 Чл. 15. (1)Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет  въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1.  осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други .
2.  събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
3. /изм.с Реш.№ 18/28.12.2011г./ проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.

 4.  почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Общинският съвет взема решение за размера на таксата и конкретно за  кметства, където има организирано сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и поддържане на чистота.

(3) /нова, с реш.№ 18/28.12.2011г./ Размерът на Такса битови отпадъци се определя:

1. за имоти на граждани- пропорционално на данъчната  оценка на имота;

2. за жилищни имоти на предприятия- пропорционално на данъчната оценка на имота;

3. за нежилищни имоти на предприятия /юридически лица и еднолични търговци/ -според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството- пропорционално на данъчната оценка, определена по чл.21 от ЗМДТ.

 4. при определяне размера на таксата в зависимост от количеството битови отпадъци се включват разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на депа или други съоръжения за битови отпадъци.

 

5.освен таксата по т.4 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промил на данъчната оценка на имота.

(4) /нова, с реш.№ 18/28.12.2011г./   1. Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци лицата по чл.15, ал.3,т.3 подават молба-декларация по образец в община Дулово до 30 ноември  на предходната година. За придобитите през годината имоти молба-декларация се подава в 30-дневен срок  от датата на придобиването им.

2. В молба-декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозването на битовите отпадъци.

3. Когато предприятието не е подало молба-декларацията в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърли битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл.21 от  ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане. 

4. Въз основа на документите по ал.4, в срок до 30 декември кметът на общината издава заповеди определящи имотите за които се допуска заплащане на ТБО според количеството.

 
Чл.16. Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година,таксата се събира на база действащия размер към 31декември на предходната година.

Чл. 17. (1) /изм. с Реш.№ 515/27.01.2011г./ Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2)  /отм. с Реш.№ 515/27.01.2011г./
(3) Собственикът на ново придобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.
(4) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(5) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
(6) Такса не се събира, когато:
1.  Общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.15
2.  Имотите няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в Община Дулово от собственика или ползвателя до края на предходната година.
3.    В случаите когато Общинската администрация установи, че лицата по т.2 имат плащания за ползване на ел.енергия и вода в касите на съответните дружества или наематели/ползватели, отпада правото по т.2 и същите заплащат дължимите такси за за битови отпадъци за имотите си заедно с полагащите се лихви за периода и наказателни санкции.   
(7)   /нова с Реш.№ 515/27.01.2011г./Освобождават се такса за битови отпадъци молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания на територията на община Дулово.”

(8) /нова, с реш.№ 18/28.12.2011г./   За празни /незастроени/ дворни места в гр.Дулово и в селата на общината, собственост на физически и юридически лица се заплаща само таксата по чл.15,ал.1,т.3 и 4.

(9) /нова, с реш.№ 170/25.09.2012г., влиза в сила от 01.01.2013г./   Освобождават се от такса за битови отпадъци Народни читалища на територията на Община Дулово за имотите, в които те извършват основната си дейност.

 

 

 

 

                                                    Раздел ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Чл. 18 (1) /изм.и доп. с Реш.№275/02.09.2009г./  Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани открити пазари , тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

І. Такса за ползване на открит седмичен пазар:
1. Такса за площ на 1кв.м.:
1.1 За гр.Дулово – 1,60лв.на ден/с вкл.ДДС/ и 5,50 лв. на месец /с вкл.ДДС/.

1.2. За селата – 1,00лв. на ден/с вкл.ДДС/ и 3,50лв. на месец /с вкл.ДДС/.

2. За продажба от лек автомобил  - 3.00 лева
3. За продажба от товарен автомобил  - 10.00 лева
4. За продажба от микробус до 1.5тона  - 6.00 лева

ІІ. Такса  за ползване на терени за търговска дейност на открито - заплащане на квадратен метър  в размер:
А) За търговска дейност  
- На ден  -  0.60 лв. /м²  
- На месец - 10.00    лв./м²

Б) За продажба на вестници и литература
- На ден - 0.50 лв. /м²  
- На месец - 10.00 лв./м²

В) За продажба на цветя
 -  На ден -  0.50 лв. /м²  
 -  На месец - 10.00 лв./м²
Г) За място за разполагане на маси към заведения за хранене и развлечения  - на един                       квадратен метър за ден и месечна такса:

На ден - 0,20 лв. /м²
На месец - 3,00 лв. /м²

За периода от 1 октомври до 31 март за разполагане на маси към заведения за хранене и развлечения  - се заплаща такса 40 на сто от посочените такси.

ІV. Такса за ползване на слънцезащитно съоръжение - тента, сенници към места за разполагане на маси и столове към заведения за хранене и развлечения

- 0.10 лв./м² за месец

V. Такси  за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки - на квадратен метър 
1. За град Дулово -1,00 лв. /м² / ден
2. За селата - 0.50 лв. /м² /ден
VІ. Такси за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.- на квадратен метър на ден         
1. За град Дулово - 0,30 лв. /м² / ден
2. За селата -  0.15 лв. /м² /ден
VІІ. Такси за ползване на места за участие в търговски изложения:
1. такса за участие   - 10,00 лв.
2. такса за ползване на изградена търговска площ в закрити помещения  - 6,00 лв./кв.м. на ден
3. такса за ползване на изградена търговска площ в закрити помещения без съоръжения  - 3,00 лв./ кв.м. на ден
4. такса за ползване на открита площ  - тротоари, площади и др.  - 1,50 лв./кв.м. на ден
5. такса за ползване на витрина  - 10,00 лв. / брой
6. такса за ползване на маса - 10,00 лв. / брой
7. такса за ползване на стол  - 3,00 лв. / брой
8. такса за ползване на рафт - 8,00 лв. / брой
9. такса за предоставени временни преместваеми съоръжения  - шатри за търговия на открито  - 10,00 лв. / брой
(2) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
(3) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от три дни преди започване на месеца.
Чл. 19.  Таксите по чл.18 се събират от Общинската администрация.
 
                                                              
                                                               Раздел III
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

Чл.20.(1)/Изм. и доп. с Реш.№ 314/04.10.2013г. /За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размер на:
1.  / изм. с Реш.№ 78/26.04.2016г./За ползване на детска ясла  родителите и настойниците заплащат такса храноден в размер на 1.45 лв.
2.  /отм. с Реш.№83/27.11.2015г. на АС-Силистра, нова с решение № 78/26.04.2016г./ За отглеждане, възпитание и обучение на децата в ЦДГ/ОДЗ за 3-4 годишни деца - такса храноден е в размер на 2,00 лв. като се въвежда и постоянна такса в размер на 3,00 лв.

3. /нова, с Реш.№ 314/04.10.2013г., отм. с  решение № 78/26.04.2016г. /

4. /нова, с Реш.№ 78/26.04.2016г. / За 5 и 6-годишни деца се въвежда такса храноден в размер на 2,00 лв., както и постоянна такса от 3,00 лв., която такса, се заплаща само през летния период (01 юни до 14 септември на съответната учебна година), както и през утвърдените със Заповед на Министъра на образованието ученически ваканции за съответната година. В периода на задължително обучение 5 и 6-годишните деца са освободени от каквито и да е такси.

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.  Деца с родители или настойници  - трайно безработни.
2.  Деца сираци или деца с един родител.
3.  Деца, чиито родители са редовни студенти.
4. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски  заведения, таксата за второто се заплаща с 50 на сто намаление .
(3) /отм. с Реш.№ 78/26.04.2016г. на ОбС-Дулово /

(4) /отм. с Реш.№ 78/26.04.2016г. на ОбС-Дулово /

(5) Необходими документи за плащане на такса с намаление:
1. Документ от Бюрото по труда  - в случаите по чл.20, ал.2, т.1
2. Копие от акт за раждане на детето или акт за смърт на единия /двамата/ родители  - в случаите по чл.20, ал.2, т.2
3. Служебна бележка от ВУЗ.
4. Копие от акт за раждане на децата и служебна бележка от друга детска градина /ясла/ - в случаите по чл.20, ал.2, т.4.
 

Чл. 21. (1). Не се заплаща такса за:
1. децата, чиито родители са с трайна неработоспособност от 71% до 100%, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.
2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването.
3.  близнаци, тризнаци и т.н.
4 /отм. с реш.№ 314/04.10.2013г./

(2) /отм. с Реш.№83/27.11.2015г. на АС-Силистра/.

(3) Необходими документи за освобождаване от такса:
1. Копие от документ от ЛКК, копие от акт за раждане, копие от акт за смърт  - за случаите по чл.21, ал.1, т.1
2. Копие от експертно решение на РЕЛКК  - за случаите по чл.21, ал.1, т.2
3. Копие от актовете за раждане на всички деца  - за случаите по чл.21, ал.1, т.3
4. Писмена молба  - декларация до директора на детската градина.    
(4) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от месеца, следващ месеца от подаване на декларацията.

Чл. 22. (1) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден.
(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.

Чл. 23. /отм. с Реш.№ 338/13.11.2013г./
Чл. 24. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж гр.Дулово    заплащат месечна такса в размер до 60 на сто от личния доход, който включва пения и добавките към нея.
(2) Ветераните от войната ползващи услугите на ДСП да заплащат месечна такса в размер 30 на сто от получаваната от тях пенсия, съгласно разпоредбите на чл.4 т.5 от Закона за ветераните от войните и чл.16 т.2 от ППЗВВ..
(3) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна,  перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода и транспорт. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощи от донорски програми и благотворителност.
(4) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето, ползващо услугите на ДСП, като за целта се издава квитанция за платена сума.

(5) Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет се събират от определено от Директора длъжностно лице до 22-ро число на месеца, а до 25-то число се превеждат в транзитна сметка на фонд „Социално подпомагане", според Указанията за заплащане на таксите в специализираните институции.

(6)/нова с реш.№ 110/15.06.2012г., изм. с реш.№ 268/27.05.2013г., в сила от 01.04.2013г./Тарифа за размера на потребителската такса и начина на събирането й при предоставяне на услугите в Звено за социални услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома” /Приложение №2/.

Чл. 25. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 29-то число на следващия месец, за който се дължат.
                                                             Раздел IV
                     Туристическа такса /отм.  ДВ бр.98 от 14.12.2010г., в сила 01.01.2011г./

Чл. 26. /отм. ДВ бр.98 от 14.12.2010г., в сила 01.01.2011г./

 
                                                             Раздел V
                                   Такси за добив на кариерни материали

Чл. 27. (1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.
(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.
(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.
Чл. 28. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб. м. или на тон:
1. по регистрите на производството, които всяка кариера води задължително
2. по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.
Чл. 29. Размерът на таксите по чл.101 от ЗМДТ се определя по отделно за всеки вид, както следва:
1. по т.1. за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра  - 0.10 лв.
2. по т.3. за пясъчно- глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка - 0.05 лв.    
3. по т.6.   за ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и други скали - 0.10 лв.          
Чл. 30. Таксите се заплащат
1.  ежемесечно - в случаите по чл. 31, т. 1
2.  преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 31, т. 2.
Чл. 31. Таксите по чл. 30, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е добит.
                                                      
                                                          Раздел VI
                                            Такси за технически услуги

          
Чл. 32. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл. 33. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.
Чл. 34. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 35. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва
1.  за издаване на скица за недвижим имот

- За физически лица  - 8,00 лв.
- За фирми и юридически лица  - 16,00 лв.,
когато скицата съдържа и допълнителни данни, размерът се увеличава с 50%

2.  за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване :

- За физически лица  - 16,00 лв.
- За фирми и юридически лица  - 20,00 лв.,
3.  за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 4,00 лв.
4.  за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство  - 10.00 лв.
5.  за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях  - 10,00 лв. 
6.  за издаване разрешение за поставяне на ВПО  - 15,00 лв. за обект
7.  за издаване на разрешение за строеж  - 15,00 лв.,

8. за издаване на акт за узаконяване на строеж – 15,00 лв.
9. Заверка на разрешение за поставяне на ВПО - такса  - 5 лв.
10. Заверяване на визи за строеж с изтекъл срок  - такса  - 5 лв.
11. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж  - такса  - 20.00 лв.

                                                            Раздел VII
                                         Такси за административни услуги

Чл. 37. (1) /изм.и допл.с реш.№ 9 от 23.12.2015г./За извършените услуги по гражданското състояние и административно обслужване се заплащат следните такси:

1. за издаване на удостоверение за раждане /дубликат/ -  7,00 лв.

2. за издаване на удостоверение за сключен граждански брак /дубликат/ - 7,00  лв.

4. за издаване на препис- извлечение от акт за смърт /не за първи път/ -  7,00 лв.

5. за издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт – 7,00 лв.

6. за издаване на удостоверение за наследници -  7,00  лв.

 

 

 

7. за издаване на удостоверение за семейно положение -  7,00  лв.

8. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 7,00 лв.

9. за издаване на удостоверения за вписване в картотечния регистър /за чужденци с постоянно пребиваване или такива със статут на бежанци – 7.00 лв.

10. за издаване на удостоверения за осиновяване /родителски права/ - 7.00 лв.

11. за издаване на удостоверения за поредност на родени деца - 7.00 лв.

12. за издаване на други видове удостоверения по искане на граждани -  7,00 лв.

13. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 7.00 лв.

14. за издаване на удостоверение за семейно положение  за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец -  13,00 лв.

15. за издаване на удостоверение за административен адрес /променени имена на улици/ - 7.00 лв.

16. за издаване на удостоверения за начина на изселване от Република България – 10.00 лв.

17. за възстановяване на име по чл. 19а от ЗГС и издаване на удостоверение – 7.00 лв.

18. за заверка на пълномощни и декларации-8,00лв.

-за всеки следващ подпис-2,00лв.

-при едновременно упълномощаване и преупълномощаване-двойна такса /16,00лв./

19. за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина /легализация/ - 10.00 лв.

20. за удостоверение за идентичност на лице с различни имена за РДВР, група БДС -7.00 лв.

 

(2) Не подлежат на таксуване следните административни  услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него за първи път;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. поддържане на регистъра на населението в актуален вид;

6. кореспонденция с институции, съгласно чл. 7 от Закона за гражданска регистрация;

7. учредяване на настойничество и/или назначаване на попечител и издаване на удостоверение;

8. удостоверение за идентичност на лице с различни имена /между българските и възстановените имена/.

(3) Общинските съветници, кметовете на населените места в общината, служителите и работниците от организационната структура на Общинската администрация не заплащат такса, когато искането и/или заявлението за извършване на административна услуга е от тяхно име.

 

Чл. 38. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на:
1.  производства за настаняване под наем в жилищни имоти - 1,00 лв.

2. производство по пренастаняване под наем в общинско жилище по искане на наемател - 2.00лв.

3. производства за настаняване под наем в нежилищни имоти - 4,50 лв.
4. производства за продажба, замяна или делба на общински имоти по искане на физически или юридически лица - 10.00 лв.

5. производства за учредяване на вещни права върху общински имоти:

-  за срок до 1 година -  5,00 лв.
-  за срок над 1 година или безсрочно  - 10,00 лв.

6.  производства за продължаване на договори за наем по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество -              5.00лв.

 
Чл. 39. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 2 лв.

 

Чл. 40. (1) ) /Пром. и допълн. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./

За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и  тютюневите изделия се заплаща такса в размер, определен от Общинския съвет. Размерът на таксата се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите.

(2)  /Пром. и допълн. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./ За издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се заплаща такса в размер на 50 (Петдесет) лева.

(3) /Отм. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./

(4) /Отм. с Решение №187 по Прот.№13 от 30.01.2009г./

(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Чл. 41. (1) Първоначалните такси по ал. 2 се заплащат преди издаване на разрешението, а годишните такси - в срок до 31 януари.
(2) Таксите за административни услуги се събират от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Общината.

Раздел VІІІ
Такса за притежаване на куче

Чл.42. (1). За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес / седалище / в размер на 10,00лв. за града и по 3,00лв. за селата.
(2). Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(3). От такса са освободени собствениците на:

1.  кучета на инвалиди

2.  служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка

3.  кучета, използвани за опитни цели

4.  кучета използвани от Българския червен кръст

5.  кастрирани кучета

6.  ловни кучета.

                                                         Раздел ІX
                                              Такси за гробни места

Чл. 42А. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1.  до 15 години

- за град Дулово  - 20 лв.

-  за селата     - 10 лв.

2.  за вечни времена  - таксите по т.1, увеличени 5 пъти
3.  за ползване на семейни гробни места  - за вечни времена:
-  с две гробни места  - 50 лв. за второто место и след 8 години още 50 лв. за първото
-  с три гробни места  - 100 лв. за второто и третото место и след 8 години още 50 лв. за първото.

                                                          Раздел Х

                  Други местни такси, определени със закон  /ЗУТ, ЗДП, ЗПч/

Чл.43 (1) Други местни такси:

 1. Свидетелство за собственост на пчелни семейства - 3,00 лв.
  2. Други разрешителни за извършване на търговска дейност на открито
  за година - 12,00 лв.
  за месец и повече  - 1/12 част от годишната такса за срока за ползване
  за период по-малък от месец - 2,00 лв.
  3. Съгласуване на проект за постоянна организация в движението - 50,00 лв.
  4. Съгласуване на проект за временна организация в движението във връзка със строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради:
  - със спиране на движението на пътните превозни средства и промяна маршрута на градския транспорт -  30,00 лв.
  - със спиране на движението на пътните превозни средства - 20,00 лв.
  - без спиране на движението на пътни превозни средства и градския транспорт - 10,00 лв.
  5.За издаване на разрешително на МПС за извършване на товарно-разтоварни работи в зони с ограничение:
  За зони, намиращи се на територията на града:

За една зона
- за 1 година - 36,00 лв.
- за 1 месец - 6,00 лв.
 

За две и повече зони
- за 1 година - 72,00 лв.
- за 1 месец - 12,00 лв.
За централната градска част :
- за 1 година - 273,00 лв.
- за 1 месец - 38,00 лв.
Разрешителните се издават за часовия интервал 06,00  - 08,00 ч. и 19,00  - 22,00 час. За издаване на разрешителни в друг часови интервал таксите се удвояват.
За други зони, намиращи се на територията на Общината - 12,00 лв.
6. Разрешение за извършване на таксиметров превоз - 10,00 лв.
7. Позволително за сеч на единични дървета извън горския фонд, съгласно чл.32 и чл.33 от Закона за опазване на селскостопанското имущество - 5,00 лв.
8. Маркиране на дървесина с общинска горска марка - 1,00 лв./м3
9. Превозен билет - 1,00 лв.
10. Такса за регистрация на пътни превозни средства, предвижвани с животинска тяга - 2,00 лв.
11. Разрешение за движение на ППС в гр.Дулово по определен маршрут:
- за 1 година - 54.00 лв.
- за 1 месец -  9.00 лв.

(2) Такси към  сектор "  Инвестиции и  Устройство на територията"

 1.   Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ                             -  10, 00 лв.

 2.  Разглеждане от ОЕС и процедиране на подробните устройствени  планове и                     разработки :

а /  до 5 000 кв.м.   -  60, 00 лв.                                                                   

б /  над 5 000 кв.м.  – 85, 00 лв.                                                                   

3.   Разглеждане,  одобряване / съгласуване /  на инвестиционни проекти за жилищни  и нежилищни  сгради, гаражи, пристройки, надстройки и  реконструкции :

а / разглеждане в ОЕС                  -   0,40 лв./ кв.м.                                           

б / одобряване и съгласуване       -   0, 5 % от проектната стойност

4.  Разглеждане, одобряване / съгласуване / на инвестиционни проекти  за  узаконяване     -       300 %  от таксата  по точка 3.                         

5.  Разглеждане и  съгласуване  на  идеен проект – 50 % от таксата по точка 3 

6.  Разглеждане, одобряване / съгласуване / на комплексни инвестиционни проекти -  увеличение с  30 % от  таксата по точки  2 и 3.

7.  Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране – 40 % от таксите  по точки   2, 3, 4, 5 и 6

8.  Разглеждане, одобряване / съгласуване / на екзекутивни документи  - 0, 20 % от проектната стойност.

9.  Изготвяне на оценка за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите за обекти, издавана от Общински

Експертен Съвет по Устройство на Територията  по чл. 142, ал.6 т.1 от ЗУТ :               

а / за обекти     ІІІ  - та категория       -   200, 00 лв.

б / за  обекти    ІV – та категория       -   180, 00 лв.

в / за  обекти      V – та категория      -   160,  00  лв.

10.   Одобряване на инвестиционни проекти с оценка за съответствие с комплексен доклад от консултант, съгласно  чл. 142, ал.6, т.2  от ЗУТ  :
а / за обекти       І  - ва   категория    -  200, 00 лв. +  0, 5 % от проектната стойност

б / за  обекти     ІІ – ра   категория    -  180, 00 лв. +  0, 5 % от проектната стойност

в / за  обекти   ІІІ – та   категория    -  160, 00 лв. +  0, 5 % от проектната стойност

 г / за  обекти    ІV– та   категория     - 140, 00 лв. +  0, 5 % от проектната стойност

 д / за  обекти     V –та   категория     - 120, 00 лв. +  0, 5 % от проектната стойност

11. Допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ     

/ предписание /                                                                                         -  10. 00 лв.

12. Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове             

/ разрешение /                                                                                           -  10. 00  лв.

13. Издаване на  разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна

инициатива / чл.150 от ЗУТ /                                                                 -   10. 00 лв.

14. Издаване на забележка към разрешение за строеж, на основание  чл.154, ал.5                        от ЗУТ                                                                                                      -   15. 00 лв.

15. Издаване на заповед  за вписване на нов титуляр в разрешение за строеж 

                                                                                                             -   15. 00 лв.

16. Презаверяване на разрешение за строеж, съгласно изискванията на чл.153, ал.4 от

 ЗУТ                                                                                                       – 50 % от таксата

17.  Удостоверение за  въвеждане в експлоатация на строежите / чл.117, ал.3 от ЗУТ /:

 

На строежи  от   ІV  - та  категория :

 

На строежи от  ІV – та  категория, буква “ а “ :

1.      Частни пътища – отворени и неотворени за обществено  ползване, горски и селскостопански пътища  и  съоръженията  към тях, вкл. Мостове, водостоци, подпорни   стени, кръстовища  и др.                         -  100, 00 лв.  

2.      Улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и  съоръженията към тях  / мостове, водостоци, подпорни  стени,  подземни улични мрежи,  кръстовища,  улични  съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност   и др./                                                                          -  150, 00 лв.

                                     
 На строежи от  ІV – та категория, буква “ б “:  - жилищни и  смесени сгради    със средно застрояване ; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната  застроена площ от 1 000 -  5 000 кв.м. или с капацитет  от 100 до 200 места за   посетители :

1.      Жилищни сгради със средно застрояване и сградните  отклонения на

инженерната мрежа към тях                                               -   250, 00 лв.                                                    

2.      Смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на

инженерната мрежа към тях                                         -   250, 00 лв. 

3.      Сгради и съоръжения за обществено обслужване – за  образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия,       обществено хранене, хотели и  услуги, сгради и съоръжения за спорт и   развлечения и др.,                       -   300, 00 лв.      

4.      Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана  медицинска помощ, дрогерии и  селскостопански и ветеринарни  аптеки                                                            -   300, 00 лв.

 

   На  строежи  от  ІV – та категория, буква “ в “  -

-          производствените сгради с капацитет от 50 до 100 работни места  и          

            съоръженията и складовете към тях                             -  350, 00 лв. 

         

   На строежи  от   ІV – та категория, буква “ г “  - 

-          паркове,  градини и озеленени площи до 1 ха, вкл. Атракционни паркове,  паркове за отдих, зоологически и ботанически градини, аквапаркове, дендрариуми, защитни насаждения, гробищни паркове, сгради за   паркинг –  гаражи и  открити паркинги, разположени в самостоятелни  УПИ, с  капацитет от 50 до 100 паркоместа                  -  200, 00 лв.

 

   На строежи от  V – та категория :

 

                          На строежи от   V – та категория, буква “ а “ -         жилищни и смесени  сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за  обществено  обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за   посетители :       

1.      Жилищни сгради с ниско застрояване и сградните отклонения на

инженерната мрежа към тях                                                - 100, 00 лв.                                                    

                  2.   Смесени сгради с ниско  застрояване и сградните отклонения на

                        инженерната мрежа към тях                                                 - 120, 00 лв.                                                       

                   3.    Вилни сгради                                                                         - 100, 00 лв.                                                                               

                         4.    Сгради и съоръжения за обществено обслужване – за образование,

                                социални грижи, култура и изкуство,  религия, административни и битови

                                услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за 

                         спорт и развлечения и др.                                                   -  150, 00 лв.                                                                                       

-          Сгради за паркинг – гаражи, гаражи и  открити паркинги, разположени в

            самостоятелни УПИ, с капацитет до 50  паркоместа       -  100, 00 лв.     

 

                          На  строежи  от  V – та  категория, буква “ б “ -   производствени  и  

              складовите сгради с капацитет до 50 работни места  и съоръженията към  тях 

-          150, 00 лв. 

 

                           На строежи  от   V – та   категория, буква “ в “ – строежите от    

               допълващото застрояване, извън тези от шеста категория              -   50, 00 лв.   

                                                                                                                                                                 

18.  Удостоверения за идентичност на поземлен имот                 -  15, 00 лв.

    19.  Удостоверение за реално определени части на поземлени имоти

       ( чл.200 от ЗУТ )                                                                       -  20, 00 лв.
20.  Удостоверение за реално обособени части на сгради  ( чл.202 от ЗУТ ) –

                                                                                                  20, 00 лв.

21.  Удостоверение за търпимост на основание § 16,ал.1 от ЗУТ за строежи     

       изградени до 07.04.1987 год.                                                   – 15, 00 лв.

  22.  Нанасяне на новопостроени обекти  в действащия кадастрален план,

     съгласно изискванията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

                                                                                                         -   10, 00 лв.

   23. Удостоверение от Общината по чл.52, ал.5 от ЗКИР           -   20, 00 лв.        

         24.  Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно

      заведение                                                                                    - 20, 00 лв./обект

25.  Заверка на Технически паспорт на обект  и вписването му в съответния

                регистър –                                                                     -       10, 00  лв.
        26.  Констативен акт за незаконно строителство              -       30, 00  лв./обект    

 

                                                   Глава трета

            ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ      ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ

                                                          ЛИЦА

Чл.44. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.
Чл.45. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване
в/ разходи за управление и контрол
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда
д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.
(5) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: допълвани, разширявани, променяни или прекратявани, когато за това има нови условия в нормативната база или ресурсното им обезпечаване.
Чл.46. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.
Чл.47. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.
Чл.48. /Изм. и допълн. с Решение № 424 от Протокол № 32/31.05.2010г., Решение № 63/29.03.2016г./ Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях в Приложение № 1 по чл.6, ал.2 от ЗМДТ.

                                                 Глава четвърта
           АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49. За констатирани нарушения по изпълнение на тази наредба се налага глоба в размер от 20лв. до 200лв.за физически лица, а на юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500лв.

Чл.50. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.
Чл.51. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 " Услуги за всеобщо ползване" са тези общински услуги, при които конкретният

ползвател не може да бъде определен.
§ 2 " Ползватели" са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
§ 3 " Трайно безработни" са физически лица, регистрирани над една година в Бюрото по труда и са без право на парично обезщетение.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.
§ 5 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 6 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.
§ 7 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.
§ 8  Размерът на такса за битови отпадъци по Глава ІІ, Раздел І за 2007 и 2008 год. е определен съгласно Решение № 314/31.01.2007 г. на Общински съвет Дулово.
§ 9 Настоящата наредба е приета с  Решение № 353/05.03.2003 г., изменена и допълнена с Решения №№ 43/17.03.2004г., 215/23.12.2005г.,№ 315/31.01.2007 г. , Решение № 104 по Протокол №7 от 18.06.2008 г., Решение № 188 по Прот.№13 от 30.01.2009 г., Решение № 515 от Прот.№ 43/27.01.2011г., Решение № 18 от Прот.№ 4/28.12.2011г., Решение № 122 от Прот.№ 10/15.06.2012г./     на Общински съвет  Дулово.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

Към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

 

§ 1 (1) За 2009 г. първата вноска по чл. 17, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

 § 2.  Размерът на такса за битови отпадъци по Глава ІІ, Раздел І за 2009 год. е определен съгласно Решение № 185/30.01.2009г. по Прот.№13 от заседание  на  Общински съвет Дулово.
§3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2009 г.

 

                                      Преходни и Заключителни разпоредби

 

Към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

           

/Изм.и допълн. с Решение № 275 по Протокол № 18/02.09.2009г. на ОбС и влиза в сила от датата на приемането й/

 

§ единствен

В чл.18, ал.1, т.­І.1. се правят следните изменения:

Точка І.1. се изменя така:

І.         Такса за ползване на открит седмичен пазар:

1.         такса за площ на 1 кв.м.:

1.1.      За град Дулово – 1,60 лв. на ден/с вкл.ДДС/ и 5,50 лв. на месец/с вкл.ДДС/

1.2.      За селата – 1,00 лв. на ден/с вкл.ДДС/ и 3,50 лв. на месец/с вкл.ДДС/

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1.  Размерът на такса за битови отпадъци по Глава ІІ, Раздел І за 2010 год. е определен съгласно Решение № 333 от Прот.№25/21.12.2009г. от заседание  на  Общински съвет Дулово.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

Към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

            /Изм.и допълн. с Решение № 18 по Протокол № 4/28.12.2011г. на ОбС и влиза в сила от датата на приемането й/

§ 1. За 2012г. лицата по чл.15, ал.4,т.1 подават молба-декларация по образец в община Дулово до 31януари 2012г. година. За придобитите през годината имоти молба-декларация се подава в 30-дневен срок  от датата на придобиването им. За 2012г. кметът на общината издава Заповед по чл.15, ал.4, т.4 в срок до 31.01.2012г.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

Към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

            / допълн. с Решение № 170 по Протокол № 12/25.09.2012г. на ОбС/

 

§1. Чл.17 (9) влиза в сила от 01.01.2013 година.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

Към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

/Изм. и допълн. с Решение № 314 по Протокол № 21/04.10.2013г. на ОбС и влиза в сила от датата на приемането й/

 

§1. Чл.20, ал.1 За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси в размер на:
1.  Детски ясли  - в размер на 30,00 лв.
2.  Детските градини - в размер на 30,00 лв.

3. При отсъствие на детето повече от 30 дни при условие, че родителят  е уведомил писмено директора се заплаща такса в размер на 10 лева.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

Към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

/Изм.  с Решение № 338 по Протокол № 22/13.11.2013г. на ОбС и влиза в сила от 01.11.2013г./

§ 1. В Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” отменя чл.23.

 

 

 

                                                                               
инж. СЕЗГИН ГАЛИБ:

Председател на Общински съвет - Дулово                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
 

 
Приложение № 1 към чл.48 от НОАМТЦУ
 

 

Наименование на услугата

Мярка

Цена /такса/

 

 

 

Отдел " Образование"

 

 

 

1.

Организирани курсове за подготовка на  ученици за конкурсни изпити с прием след 7 клас и след завършено средно образование на 1 ученик, извън случаите на чл.29 " а" от Правилника за приложение на Закона за народната просвета

лв./ лектор
ски час

2,00

 

2.

Провеждане на приравнителни изпити – минимална цена на час:
- с ученици от други училища
- с ученици на самостоятелна подготовка от други и от същото училище /преминали по собствено желание или по чл.139, ал.1,т.4 от ППЗНП/:

Лв.

 

1,50   
   
 

                 2,00
 

 

3.

Педагогически услуги - обучение в ЦДГ, училища и обслужващи звена на едно дете

лв./ час

1,00

 

4.

Издаване на дубликати на диплом и свидетелство за завършено образование и клас
·   за завършен клас
·   за основно образование
·   за средно образование

- Издаване на удостоверение за кандидатстване във висши учебни заведения в чужбина
 

Издаване на Образец УП-2:
 

 
Лв.
 
 

 
 

лв./бр.

5,00
20,00 
40,00 
 

 

50,00
 
 
5,00
 

 

5.

Заверка на копие и препис на удостоверение за завършен клас или свидетелство за завършено основно образование

лв./бр.

1,00

 

6.

Нощувка в общежитие
-    за ученици и групови посещения
-      за възрастни

лв./1 нощувка

7,00
9,00

 

7.

Посещение в Народна Астрономическа Обсерватория
-    за ученици и студенти
-      за пенсионери
-      за възрастни

Лв.

0,50
0,50
1,00

 

8.

Ползване на Internet зала:
-                за външни лица

лв./час

1,00
 

 

9.

Такса за олимпиади

Лв.

5,00

 

 

 

10.

 

Копиране на документи:

Формат А4

-                едностранно
-                двустранно
-                едностранно  - текст със снимки, графики, ноти и др.
-                двустранно- текст със снимки, графики, ноти и др.
-                едностранно  - снимки
-                двустранно  - снимки
  Формат А3
-                едностранно
-                двустранно
-                едностранно  - текст със снимки, графики, ноти и др.
-                двустранно - текст със снимки, графики, ноти и др. 

 
 

 

0.05
0.10
0.10

0.15

0.15
0.25

 

0.15
0.25
0.25

0.40
 
 

 

 

11.

Ползване на физкултурни салони

лв./час

10,00

 

12.

Ползване училищни салони и зали
 

Лв.

30,00

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

 

 

 

1.

Записване на читатели до 14 г.                                     

лв./1год

1,50

 

2.

Записване на читатели над 14 г.                                     

лв./1год

3,00

 

3.

Записване на читатели пенсионери

лв./1год

3,00

 

4.

Ползване киносалона

лв./1час

                30,00

 

5.

Озвучаване

лв./1час

                30,00

 

6.

Изготвяне на писмена библиографска справка

Лв./ 1 библ.запис

0,10
 

 

7.

Принтиране:
 текст /черно  - бяло/

лв./1 стр.

0,10
 

 

8.

Копиране на документи от фонда на библиотеката:
формат А 4
-  едностранно
-  двустранно
Формат А 3
-  едностранно
-  двустранно
 

лв.

 
 

0,10
0,15
 
0,15
0,15
 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

 

 

 

1.

Входна такса за ученици

лв./бр.

                  0,20

 

2

Входна такса за пенсионери

 

                  0,50

 

3.

Входна такса за възрастни

 

                  0,50

 

4.

Беседа / група /

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор “ Инвестиции и  УТ"

 

 

 

1.

Издаване на скица – подложка за изменение

   на плана за регулация и застрояване                                                                                               

лв./ бр.

16. 00 лв.

 

2.

  Заверка на протоколи ( обр.2  и обр.2а  ) съгласно Наредба № 3 от  31.07.2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи  по време на строителството                                                                                       

 

лв./ бр.

 

10. 00 лв.

 

3.

  Съставяне и заверка на констативен акт                         

  ( обр.3 )  съгласно Наредба № 3 от                

   31.07.2003 год. на МРРБ за съставяне на  

   актове и протоколи  по време на  

  строителството                                                                                

 

лв./ бр.

 

10. 00 лв.

 

4.

 Попълване приложение на данъчни 

 Декларации

лв./ бр.

 3. 00 лв.

 

5.

  Разрешение за специално ползване на ІV – то 

  класни пътища чрез прокарване и ремонт на

  подземни и надземни проводи и съоръжения в

  обхвата на пътя              

 

лв./ бр.

 

400. 00 лв.

 

 

ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМНИСТРАЦИЯ"

СЕКТОР “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

 

 

 

1.

Предоставяне на образци на документи за картотекиране   на нуждаещи се от жилища граждани /чл.8,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища/

Лв.

1,00

 

2.

Предоставяне на образци на документи за картотекиране по реда на ЗУЖВГМЖСВ

Лв.

1,00

 

3.

Предоставяне на образец на декларация при производство по настаняване или пренастаняване под наем в общинско жилище /чл.17от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища/

Лв.

2,00

 

4.

Предоставяне на образец на декларация по чл.13,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища/

Лв.

1,00

 

5.

Предоставяне на образец на декларация по чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища/

Лв.

1,00

 

6.

Издаване на удостоверение за картотекиране по реда на ЗУЖВГМЖСВ

Лв.

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕКТОР “ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”             

 

 

 

1.

Предоставяне на ритуалната зала за ползване до 1 час

Лв.

20.00 лв.

 

2.

Сключване на граждански брак в ритуална зала

·         с провеждане на ритуал

·         без ритуал

·         сключване на граж.брак с изнесен ритуал

Лв.

 

 

 

 

 

Лв.

48.00 лв. /с ДДС/
24.00 лв./с ДДС/
 
 

150.00 лв. /с ДДС/

 

3.

Справка в ЛБД “Население” и/или семейни регистри

Лв.

                 1.00 лв.

 

4.

Окомплектоване на документи и изпращане до 

Министерство на правосъдието за наличие

На българско гражданство

 

 

 

Лв.

 
 

               15.00 лв.     
              

 

5.

Изпращане на удостоверения и/или служебни бележки на посочен пощенски адрес

 

Лв.

        

                 3.00 лв.   

 

6.

Справка в общинския архив и предоставяне на информацията на хартиен или електронен носител

 

 

Лв.

 

 

5.00 лв.

 

7.

Предоставяне на типова бланка за административна услуга

Лв.

                0.50 лв.                

 

 

 

8.

Попълване на типови бланки за административна услуга по актосъставяне и гражданска регистрация

Лв.

 

 

2.00 лв.

 

9.

Издаване на преписи или ксерокопиране от актове по гражданско състояние, семейни регистри и ЛРК

 

 

Лв.

 

 

3.00 лв. на документ

 

10.

 

 

Проверка в регистър за гражданско състояние за наличие на акт за определено лице за период от 5 години

 

 

 

Лв.

 

 

 

 

3.00 лв.

 

 

11.

 

12.

Припознаване на дете след съставяне на акта му за раждане

 

Проверка и заверка “Вярно” на вече издаден документ за актуалност /удостоверения по гражданско състояние и гражданска регистрация/

Лв.

 

 

 

 

лв.

5.00 лв.

 

 

 

3.00 лв.

 

13.

Издаване на служебна бележка

лв.

3.00 лв.

 

14.

Обработване на документи за пресъставяне на актове по гражданско състояние на български граждани за станали събития в чужбина

 

 

 

лв.

 

 

5.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

РАДИОЦЕНТЪР ДУЛОВО

 

 

 

1.

Музикален поздрав
- индивидуален
– колективен

лв.

1,00
2,00

 

 
2.

Съобщения  - в зависимост от броя на обявленията
-      за едно
-      за две
-      за три
-      за четири
-      за пет
бонус  - при 5 платени съобщения  - 2 безплатни излъчвания

лв.

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00

 

 
3.

Реклама  - в зависимост от броя на излъчванията
-                за едно
-                за две
-                за три
-                за четири
-                за пет
бонус  - при 5 платени реклами -2 безплатни излъчвания

лв.

  3,00
6,00
9,00
18,00
21,00 
 

 

10.

Годишен абонамент на радиоточка

лв.

10,00

 

11.

Възстановяване на изключена радиоточка

лв.

4,00

 

12.

Абонати с доказана степен на инвалидност над 90%/удостоверение от ТЕЛК/

лв.

6,00

 

13.

Откриване на нов пост на радиоточка и заплащане по калкулация на вложени материали, плюс годишен абонамент

лв.

10,00

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ"

 

 

6,00

1.

Удостоверение Образец УП-2
- до 1 година
- от 1- 3 години
- над 3 години

лв.

2,00 
3,00
5,00

 

2.

Удостоверение Образец УП-1
-    до 1 година
-    от 1 до 5 години
-    от 5 до 10 години
-    от 10 до 15 години

 
лв.

1,00
2,00
3,00
4,00

 

3.

Удостоверение за категория

лв.

3,00

 

4.

Удостоверение за нова трудова книжка
-    от 1 до 5 години
-    от 5 до 10 години
-    от 10 до 15 години

лв.

2,00
4,00
10,00

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

 

 

 

1.

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот:

А/на физически лица:

-обикновена услуга/за 14дни/

-бърза услуга /за 3дни/

-експресна услуга/за деня/

Б/на юридически лица и еднолични търговци:

-обикновена услуга/за 14дни/

-бърза услуга /за 3дни/

-експресна услуга/за деня/

 

лв.

 

 

4.00

6.00

8.00

 

8.00

12.00

16.00

 

2.

Издаване на удостоверения па ЗМДТ и /ДОПК/ за платени данъци,такси,декларирани данни и други/:

 

-обикновена услуга/за 14дни/

-бърза услуга /за 3дни/

-експресна услуга/за деня/

 

 

 
лв.

 

2.00

3.00

4.00

 

3.

Издаване на удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ

-обикновена услуга/за 14дни/

-бърза услуга /за 3дни/

-експресна услуга/за деня/

 

 
лв.

 

 

2.00
3.00
4.00

 

4.

Издаване на преписи/дубликати/ от документи съхранявани в общински данъчен архив/справка и копие от квитанция за платени данъци и такси:

-обикновена услуга/за 14дни/

-бърза услуга /за 3дни/

-експресна услуга/за деня/

 

лв.

 

 

 

 

2.00
3.00
4.00

 

5.

Копиране на документи:
Формат А 4
-  едностранно
-  двустранно
Формат А 3
– едностранно
-  двустранно

лв.

 

0.20
0.30
 
0.30
0.40

 

 

 

Регионално депо за битови отпадъци

 

 

 

 

1.

Депониране на строителни и производствени отпадъци от физически и юридически лица

Лв./тон

3,00

 

2.

Депониране на отпадъци от други физически и юридически лица извън територията на община Дулово

Лв./тон

13,00

 

 

 

Общински пазари, тържища и паркинги

 

 

 

 

1.

Цена на услугата за кратковременно паркиране, както следва:

 • за ползване на едно паркомясто

лв./час

1,00

 

2.

Месечен абонамент за всички платени паркинги
/

лв./ месец

30,00

 

 

Сектор „Общинска собственост и приватизация”

 

 

 

1.

Издаване на удостоверение за липса на задължения по приватизационен договор

лв./бр.

15,00

 

 

2.

Съгласие по чл.66 от Закона за собствеността:

 • За срок от 3 дена
 • За срок от 1 ден

лв.

4,00
10,00

 

3.

Удостоверение за липса на реституционни претенции

лв.

50,00

 

4.

Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически или юридически лица

лв.

50,00

 

5.

Издаване на удостоверение за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни закони

лв.

5,00

 

6.

Издаване на дубликати от договори за покупко – продажба на жилища

лв.

40,00

 

7.

Заверка на молби – декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън регулация

лв.

25,00

 

8.

Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти

лв.

5,00

 

9.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

лв.

100,00

 

10.

Стикер за лек таксиметров автомобил

лв./бр.

10,00

 

11.

Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема

лв.

50,00

 

12.

Издаване на пропуск за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства за текущата година

лв./бр.

100,00

 

13.

Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия

лв.

20,00

 

14.

Вписване в регистър на уведомления за извършване на търговска дейност на открито в имоти – частна собственост

лв.

20,00

 

15.

Прекратяване на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия

     За гр.Дулово

     За селата

лв.

50,00

20,00

 

16.

Заверка на хотелски регистър

лв./год.

50,00

 

17.

Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии

лв.

100,00

 

18.

Изготвяне и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии

лв.

50,00

 

19.

Заверяване на фотокопия от маршрутни

разписания на междуобластни маршрутни линии от Републиканската транспортна схема

лв.

10,00

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

   Приложение № 2

към чл.24, ал.6 от НОАМТЦУ

ТАРИФА

ЗА РАЗМЕРА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА И НАЧИНА НА СЪБИРАНЕТО И

при предоставяне на услугие  в Звено за социални услуги  в домашна среда по Проект «Помощ в дома»

 

1. Такси за потребителите на социални услуги:

/1/ Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане (ДВ.бр. 56 от 19.05.1998, изм. и доп.ДВ. бр. 120 от 2002г. и ДВ. бр. 18 от 2006г.), социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси от лицата, които ги ползват.

/2/ Потребителските такси за услугите, предоставяни в Звеното за социални услуги в домашна среда са обвързани с минималната работна заплата, минималната часова работна заплата за страната и дохода на потребителите.

/3/ Минималната потребителската такса за дейностите за периода на проекта е 0.34 лв./час. Същата е формирана като процент /20 %/ от минималната часова работна заплата /1,72 лв./ при минимална работна заплата за страната 290 лв.

/4/ Таксите се определят по реда на Закона за местните данъци и такси.

 

2. Методика за изчисляване на потребителската такса:

/1/ Потребителските такси по дейност са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите;

/2/ Минималната потребителската такса за дейността  през 2012 г. е 0.34 лв./час;

/3/ Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.34 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите се извършва по следния начин:

 

Потребители, чийто доход е равен или по-нисък от:

 

Доход

Коефициент

Диференцирана ставка за потребителска такса

1. Гарантирания минимален доход  (ГМД)

 

 

(ГМД)*

до 65 лв.

1.0

0.34 лв./час

2. Двукратния  размер на ГМД

от 65,01 до 130,00 лв.

1.1

0.37 лв./час

3. Трикратния размер на ГМД

от 130,01 до 195,00 лв.

1.3

0.44 лв./час

4. Четирикратния  размер на ГМД

от 195,01 до 260,00 лв.

1.5

0.51 лв./час

5. Петкратния размер на ГМД

от 260,01 до 325,00 лв.

1.8

0.61 лв./час

6. Над шесткратния размер на ГМД

 

от 325,01 лв.

до 390,00 лв.

 

2,0

 

0.68 лв./час

7. Над шесткратния размер на ГМД

от 390,01 лв.

-

0,72 лв./час

 

 

      /4/ Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

 

3. Начин на събиране на таксите от потребителите на услуги:

 • До 5-то число на месеца, следващ месеца на ползване на услугите;
 • Издава се разходооправдателен документ за получената такса;

При смърт на потребителя, таксата се събира от* ГМД за 2012 г. е 65 лв