ПРОТОКОЛ №9 08.05.2012

13.06.2012 10:53

С цел прецизиране законосъобразността на Решение № 96 по Протокол № 8 от проведено на 08.05.2012г., във връзка с постъпила Жалба Вх.№ Вх.№ 205/11.05.2012г по т.1. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37”о” и чл.37 “п” от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 107

 

 

  1. Отменя Решение № 96/08.05.2012г., относно предоставяне ползването на общински мери и пасища за 2012 година.

 

  1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

9

14.05.2012 година

 

Със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи предоставянето за ползване под наем или аренда на общински пасища и мери на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни или лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както и актуализиране на ползването им, се извършва ежегодно единствено с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Мерите и пасищата – общинска и държавна собственост се предоставят за общо и индивидуално ползване.

По т.2. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 108

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното само­уп­рав­­ление и местната администрация, чл.37и, 37 п и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, определя следните правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни:

1. Общинските пасища, мери се предоставят за общо ползване за срок от една година на физически лица които са представители на съответните общи събрания на животновъдите в съответните населени места.

1.1. на Аптула Изет Халим, - с. Боил, ЕГН 5908155649, с обща площ 729.900 дка., включени в 10 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Боил;

1.2. на Бейхан Басри Хасан, - от с.Черник, ЕГН 6907135608, ул. ”Шейново” №28 с обща площ 1246.900 дка., включени в 15 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Черник и за землище гр. Дулово с обща площ 223.100 дка., включени в 2 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на гр.Дулово ;

1.3. на Ерджан Хълми Садък, –от с. Овен, ЕГН 6607065562, с обща площ 1949.100 дка., включени в 19 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Овен и за;

1.4. на Себайдин Адил Дахил, - от с.Вокил, ул. „Витоша” 50 ЕГН 5607045564, с обща площ 1364.200 дка., включени в 18 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Вокил;

1.5. на Петя Матева Ангелова, - от с. Върбино, ЕГН 7706115598, с обща площ 450.600 дка., включени в 5 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Върбино;

1.6. на Танер Фахредин Мехмед,– от с. П. Таслаково, ЕГН 8910055625, с обща площ 605.600 дка., включени в 12 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. П. Таслаково;

1.7. на Севдим Илияз Ислям, - от с.Правда, ул. „Н.Й.Вапцаров” 7 ЕГН 5804165584, с обща площ 1373.400 дка., включени в 6 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Правда;

1.8. на Сертел Зейнел Кьосе, - от с.Яребица, ЕГН 8005015688, с обща площ 1403.200 дка., включени в 18 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Яребица;

1.9. на Юмит Юмер Башлъ, - от с.Руйно, ЕГН 7010205660, ул. „Първа” №10 с обща площ 1036.000 дка., включени в 9 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Руйно;

1.10. на Наил Дехил Мехмед, - от с.Долец, ЕГН 6507105580, с обща площ 359.200 дка., включени в 8 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Долец;

1.11. на Йордан Добрев Станев, - от с.Козяк, ЕГН 6410295584, с обща площ 649.800 дка., включени в 3 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Козяк;

1.12. на Ружди Хюсню Юсуф, - от с.Колобър, ЕГН 6709015667, с обща площ 205.000 дка., включени в 4 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Колобър;

1.13. на Димитър Неделчев Димитров, - от с. Грънчарово, ЕГН 6908015567, ул. „Седемнадесета” № 2 с обща площ 2658.600 дка., включени в 10 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Грънчарово;

1.14. на Динчер Зифула Закир, - от с.Орешене, ЕГН 7106045565, ул. „ Първа” №14 с обща площ 796.600 дка., включени в 4 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Орешене;

1.15. на Шемсидин Мехмед Ахмед – от с.Водно, ЕГН 6709085582, с обща площ 1032.500 дка., включени в 2 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Водно;

1.16. на Хасан Сюлейман Неби – от с.Поройно, ЕГН 8607065606, с обща площ 888.400 дка., включени в 8 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Поройно;

1.17. на Шемсидин Мюслюм Зюлкерим – от с.Раздел, ЕГН 6410175589, с обща площ 842.400 дка., включени в 5 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Раздел;

1.18. на Мехмедемин Мехмед Халид –от с.Секулово, ЕГН 5305015560, ул. „Централна” №53 с обща площ 632.000 дка., включени в 4 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Секулово;

1.19. на Закир Сюлейман Хасан - от с.Прохлада, ул. „Първа” №3 ЕГН 6504095560, с обща площ 563.300 дка., включени в 9 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Прохлада;

1.20. на Решад Акиф Салим – от с.Скала, ЕГН 5703075667, ул. „Седма” №2 с обща площ 1019.100 дка., включени в 3 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Скала;

1.21. на Исмет Бейджет Адил – от с.Златоклас ЕГН 8705125700 , ул.”Първа” №6 с обща площ 906.800 дка., включени в 7 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Златоклас;

1.22. на Гълман Ахмед Исмаил - с.Чернолик, ЕГН 6707175590, с обща площ 888.500 дка., включени в 6 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Чернолик;

1.23. на Динчер Муртаза Адил – от с.Черковна, ЕГН 6804055640, ул.”Осма” 10, с обща площ 912.400 дка., включени в 6 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Черковна;

1.24. на Левент Адил Халил – от с.Межден, ЕГН 7701105560 с обща площ 1157.700 дка., включени в 9 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Межден;

1.25. на Ридван Фикрет Шукри - от с.Паисиево, ЕГН 6508055082, ул. ”Независимост” №18 с обща площ 1398.800 дка., включени в 15 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Паисиево;

1.26. на Иван Филев Иванов – от с.Окорш, ЕГН 6807035565, с обща площ 3425.500 дка., включени в 36 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Окорш;

2. Утвърждава следните правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на селскостопанските животни:

2.1. Общинските мери и пасища се стопанисват, управляват, предоставят за ползване и ползват съгласно Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Дулово. Пасищата, мерите да се предоставят за безвъзмездно общо ползване за една година на физически лица които са представители на съответните общи събрания на животновъдите в съответните населени места и утвърдени с решение на Общински съвет- Дулово

2.2. Осигуряване на нормативи за численост на селскостопанските животни, допускани на паша в общинските мери и пасища.

а) за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст повече от

24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави и биволици – не по-малко от 6.000 дка.на животно;

б) за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст до 24

месеца – не по-малко от 3.000 дка.на животно;

в) за овце, кози кочове и пръчове – не по-малко от 1.000 дка. на животно;

г) за еднокопитни – не по-малко от 8.000 дка. на животно.

ІІ. На основание чл.44, ал.1 т.3 от Закона на местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.60, ал.1 от Административно процесуален кодекс, с оглед да се защитят особено важни обществени интереси, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

ІІІ. Възлага на Кмета на община да предоставя общински мери и пасища за безвъзмездно общо ползване.

ІV. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово