ПРОТОКОЛ №5 13.01.2012

13.06.2012 10:55

Във връзка с подадено заявление от д-р Цветкова за прекратяване на Договор за възлагане на управление на „МБАЛ-Дулово”ЕООД гр.Дулово, предложение по Докладна записка /Вх.№ 19.02.2012г./ от кмета на Община Дулово, чл.63 Закон за лечебните заведения, след явно поименно гласуване с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”- 1, на основание чл.21, ал.1, т. 9 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 Търговски закон, чл.29, ал.1, т.1, чл.11, ал.1 т.5, чл.22, ал.1 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговски дружества, чл.11, т.6 от Договор за управление на „МБАЛ-Дулово”ЕООД гр.Дулово от 09.02.2010г., Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 38

 

 

  1. Прекратява Договор за управление на „МБАЛ-Дулово” ЕООД гр.Дулово с управителя д-р НЕДКА ГОЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА, считано от 16.01.2012г.

  2. Освобождава от отговорност д-р НЕДКА ГОЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА, поради предсрочно прекратяване на Договор за управление.

  3. Упълномощава кмета на Община Дулово, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Управител на „МБАЛ-Дулово” ЕООД гр.Дулово да назначи д-р СТЕФАН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ, притежаващ Диплома за завършено висше образование № 000308, издадена от Медицинска академия-Висш медицински институт Варна и Диплома № 35895 от Българската медицинска академия за призната специалност-акушерство и гинекология.

  4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия, произтичащи от настоящото решение.

  5. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС