Обява - Грънчарово

21.08.2012 10:12

На основание Заповед №598/20.08.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1. Публичeн търг чрез явно наддаване на 03.09.2012г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с номер 009007, находящ се в землището на с.Грънчарово, община Дулово, с ЕКАТТЕ 18018, с площ 3,097дка /три декара и деветдесет и седем кв.м./, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5636/14.05.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№692/16.05.2012г., акт№36, том 3, имотна партида 13653, при съседи имоти с номера: 009006, 009005, 009008, 000361, при първоначална тръжна цена в размер на 2 234,22лв. без ДДС /две хиляди двеста тридесет и четири лева и двадесет и две стотинки/, депозит за участие в търга 223,42лв., стъпка на наддаване 223,42лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търгът ще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имота може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат, определям дата 17.09.2012г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

20.08.2012г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово