ПРОТОКОЛ №6 14.02.2012

13.06.2012 10:57

В изпълнение на разпоредбите на чл. 66а от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Дулово, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

По т.1.1. от дневния ред, след явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 39

 

 

 1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2011 година.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната за министрите, ръководителите на ведомства и предприятия, областните управители, председателите на общинските съвети и кметовете на общини писмена заповед за командироване не се издава. Разходите за командировките на тези лица се изплащат въз основа на представени документи, изискващи се по тази наредба и се одобряват от общинския съвет.

По т.1.2. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.3, ал.2 от Наредбата за командировките в чужбина, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 40

 

 

 1. Одобрява извършените разходи за командировки през 2011 г., както следва:

 

 • От кмета на общината в размер 1 487,75 /хиляда четиристотин осемдесет и седем/ лева и 75 ст.;

 • От председателя на Общинския съвет - Дулово в размер 748,05 /седемстотин четиридесет и осем/ лева и 05 ст.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

 

Във връзка с необходимостта от установяване наличността на имотите-общинска собственост, възможностите за нейното развитие, както и да се посочат най-важните проблеми, които общината трябва да реши, Общинският съвет приема Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост.

С цел подобряване управлението, стопанисването и опазването на общинската собственост, по т.1.3 от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл4, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 41

 

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Дулово за 2012г.

 2. Контрола по изпълнението на Годишната програма възлага на кмета на общината.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

За да се преструктурира общинската икономика и за създаване условия за пазарна конкуренция е изготвен Годишен план на приватизация през 2012г. Имотите, предвидени за приватизация са привлекателни и непривлекателни за разгръщане на стопанска инициатива и в момента са бреме за общината, поради липса на средства за поддържане им. От изпълнението на Годишния план за приватизация се очакват и създаване на нови работни места.

Във връзка с изложеното, по т.1.4 от дневния ред, след явно гласуване с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”-няма , на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 42

 

 

 1. Приема Годишен план за приватизация на Община Дулово за 2012г., съгласно приложение № 1.

 2. Възлага на кмета на общината изпълнението на Годишния план за приватизация за 2012г.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Съгласно изискванията на ЗМСМА, Общинският съвет одобрява структурата на Общинската администрация по предложение на кмета на общината.

В съответствие с изискванията за численост в структурните звена на Общинската администрация на основание влезли в сила от 01.01.2012 г. промени на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията постъпи предложение от кмета на Община Дулово за одобряване на структурата на Общинската администрация, която включва 3 зам.-кметове, секретар, 2 дирекции, 5 сектора, 2 звена, 23 кметове на кметства и 3 кметски наместници, разпределени съгласно Приложения 1 и 1 „А”.

С оглед по-доброто управление на разходите за заплати и постигането на по-ефективна организация на работата е необходимо да се извърши по-голяма оптимизация в структурата на персонала в Общинска администрация Дулово.

Предвид изложеното, по т.1.5. от дневния ред, след явно гласуване с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА в изпълнение на чл.21, ал.1 т.2 и чл.5, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация , Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 43

 

 1. Отлага вземането на решение за одобряване общата численост и структура на Общинска администрация-Дулово.

 2. Възлага на кмета на общината да разработи и внесе на следващото заседание на Общинския съвет предложение за общата численост и структура с 2 зам.-кметове, секретар, 2 дирекции, 5 сектора, 2 звена, 23 кметове на кметства и 3 кметски наместници, разпределени съгласно Приложения 1 и 1 „А”.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

 

С направените изменения и допълнения в Закона за народните читалища е регламентиран начина на планиране и отчитане дейността на читалищата пред местната власт, както по отношение на изразходването на предоставените им средства от държавния и общинския бюджет, така и за изпълнението на предвидените от закона задачи.

Съгласно Чл. 26а/2/ от Закона за народните читалища, общинският съвет трябва да приеме Програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово през 2012г. Програмата е изготвена по направените предложения от председателите на народните читалища и културния календар на община Дулово за 2012г.

Предвид изложеното, по т.1.6. от дневния ред, след явно гласуване с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”-няма , на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 44

 

 

 1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дулово за 2012 г.

 2. На основание чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища упълномощава кмета на общината да сключи договори за финансово обезпечение на дейностите по Програмата.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/ ръководителят на вътрешния одит в общината представя Годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване от Общинския съвет.

Въз основа на постъпилата Докладна записка с вх. № 606/23.01.2012 г. от ръководителя на вътрешния одит в общината, във връзка с изискванията на чл. 27, ал.2 и чл. 35 от ЗВОПС, кметът предлага съгласуване на Годишния план за дейността по вътрешен одит, с настъпилите промени в него.

Предвид изложеното, по т.1.7. от дневния ред, след явно гласуване с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”-няма , на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 и чл.35 от ЗВОПС, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 45

 

І. Приема актуализирания Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2011 г., както следва:

 

От Годишния план да отпаднат одитни ангажименти по следните точки:

 

1. т.3.2.1.1 - 1.5. за проверка в Дирекция „Финанси, като под същата т. бъде включен одитен ангажимент за увереност /ОАУ/, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-02/05.05.2011 г.

2. т. 3.2.1.2 - 2.2. за проверка в Дирекция „Местни приходи, като под същата т. бъде включен ОАУ, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-03/06.06.2011 г.

3. т. 3.2.1.3 - 5.1. за проверка в Сектор „Правно и административно обслужване, като под същата т. бъде включен ОАУ, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-05/12.09.2011 г.

4. т.3.2.1.4.-8.3 за проверка в Направление”Образование-ЦДГ”гр.Дулово, като под същата т. бъде включен одитен ангажимент за консултиране /ОАК/, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-06/15.11.2011 г.

5. по т. 3.2.1.6. – 9.6. за проверка в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с. Черник,

като под същата т. бъде включен ОАК, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-07/20.12.2011 г.

6. по т.3.2.1.7. – 10.1. за проверка в ЕООД „Общински гори” гр. Дулово, съгласно Решение № 517/27.01.2011 г. на Общински съвет – гр. Дулово, поради прекратяване на дейността и ликвидирането му.

 

В Годишния план да бъдат включени допълнително следните одитни ангажименти:

 

1. по т.3.2.2.1- ОАК, отчетен с одитен доклад № ОАК-011-01/04.04.2011 г.

2. по т.3.2.2.2- ОАК, отчетен с одитен доклад № ОАК-011-08/28.12.2011 г.

3. по т.3.2.2.3- ОАК, отчетен с одитен доклад № ОАК-011-09/30.12.2011 г.

4. по т.3.2.2.4- ОАУ, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-10/30.12.2011 г.

5. по т.3.2.2.5- ОАУ, отчетен с одитен доклад № ОАУ-011-11/30.12.2011 г..

6. по т.3.2.2.6- НОАК, отчетен с доклад № НОАК -011-01/07.07..2011 г

7. по т.3.2.2.7- НОАК, отчетен с доклад № НОАК -011-02/08.07.2011 г

8. по т.3.2.2.8- НОАК, отчетен с доклад № НОАК -011-03/12.12.2011 г

9. по т.3.2.2.9- НОАК, отчетен с доклад № НОАК -011-04/27.12.2011 г.

 

ІІ. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

За развитие на интегриран селски туризъм Община Дулово ще кандидатства с проект за финансиране по Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”. С богатото си културно-историческо и етнографско наследство, със запазената си разнообразна природа общината има много добри предпоставки за това.

Приоритетната ос цели повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност и увеличаване приноса на сектора за устойчивото регионално развитие. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за увеличаване потока от туристи и по този начин ще се насърчава растежа на доходите и заетостта на населението, което отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Дулово за периода 2007-2013г.

Предвид изложеното, по т.1.8. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”-няма, „ВЪЗД.СЕ”-няма , на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 46

 

 1. Дава съгласие Община Дулово да кандидатства за финансиране по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.

 2. Дейностите по проекта да отговарят на приоритетите за развитие на общината в Общинския план за развитие 2007-2013г.

 3. Концепцията на проекта да бъде под мотото „Културен и етно туризъм”.

 4. С проекта да се разширят и надградят съществуващите туристически продукти.

 5. Да се създадат нови атракции за туристите.

 6. Приема съфинансиране 5% от стойността на проекта, в съответния размер за Община Дулово, но не повече от 13 000/тринадесет хиляди/лв.

 7. Задължава кмета на общината да осигури изпълнението на задължителните дейности по проекта в период до 1/една/ година след приключване дейностите по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности).

 8. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за партньорство с общините-Алфатар и Кайнарджа за времето на изпълнение на проекта.

 9. Възлага на кмета на общината да отпочне процедурата по подготовката на необходимата документация за кандидатстване.

 10. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г., Постановление № 367 на Министерския съвет за неговото изпълнение и писмо ФО-01 / 01.01.2012г. на Министерството на финансите са утвърдени основните принципи и насоки при съставянето на бюджета за 2012г.

По т.1.9. от дневния ред, след поименно явно гласуване с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- 2 , на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и чл. 12 от ЗОБ, чл.12, ал.7 и чл.13 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012г., Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 47

 

 1. Приема бюджета на Община Дулово за 2012г. в размер на 12 785 654лв., както следва:

 

1.1. ПО ПРИХОДА: 12 785 654лв./Приложение № 1/:

 

 • Приходи с държавен характер 8 583 075лв. от тях:

Обща допълваща субсидия от РБ – 8 308 196лв.

Преходен остатък – 274 879лв.

 

 • Приходи с общински характер 4 202 579лв.от тях:

Имуществени данъци – 752 300лв.

Неданъчни приходи – 2 106 519лв.

Обща изравнителна субсидия – 1 706 700лв.

Зимно поддържане и снегопочистване – 24 200 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи – 229 700лв.

Заем на ПУДООС - /-4 740/лв.

Заем от извънбюджетни сметки - /-287 600/лв.

Възстановена сума по временна финансова помощ – 83 000лв

Погашения по краткосрочни заеми от банки - /-247 500/лв

Заем от набирателни сметки - /-62 000/лв.

Отчисления на депонирани отпадъци - /-98 000/лв.

 

1.2. ПО РАЗХОДА: 12 785 654лв. /Приложение № 2/

 

 • Разходи с държавен характер – 8 583 075лв.

 • Разходи с общински характер – 2 062 750лв.

 • Дофинансиране на ДД с общински приходи –81 405лв.

 • Инвестиционна програма–2 058 424лв., в т.ч.:

От целева субсидия за капиталови разходи – 229 700лв.

От собствени средства - 1 828 724лв., в т.ч.: § 40-00 Постъпления от продажби на общински нефинансови активи – 1 345 157лв.

Други приходи – 483 567лв.

 

 1. Приема разпределение на преходния остатък от 2011г. в размер на

274 879лв., както следва:

2.1. Общинска администрация – 39 145лв.

2.2. Общообразователни училища – 223 904лв.

2.3. Др.дейности по образованието – 9 160лв.

2.4. Присъдена издръжка – 2 670лв.

 

 1. Утвърждава приходно – разходна сметка на извънбюджетните сметки и фондове в размер на 488 770лв. /Приложения № 6/.

 

 1. Разпределение на средствата за капиталови разходи от целева субсидия и собствени средства – 2 058 424лв. /Приложение № 3/.

 

 1. Размер на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2012г. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва :

 

5.1. просрочени задължения от минали години, които ще бъдат разплатени през 2012г. – 2 730 253лв. в т.ч.: капиталови разходи 1 848 157лв.

5.2. просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година –

55 000лв.

 

 1. План–график за разплащане на отчетените просрочени задължения. /Приложение № 7/.

 

 1. Списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които има право на заплащане на част от транспортните разходи. /Приложение № 8/.

 

 1. През 2012г. община Дулово да не поема нов общински дълг.

 

 1. Утвърждава средствата за работни заплати на персонала в държавните дейности през 2012г. в размер на 2 561 134лв. /Приложение № 4/.

 

 1. Приема следните лимити за разходи:

 • Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто, на база начислените трудови разходи.

 • Лимит за представителни цели в размер на 10 000лв.

 • Поевтиняване на ученическото столово хранене, както следва: закуски 0.10лв., обяд 0.42лв. и вечеря 0.21лв.

 • Определя цени за разходите по погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и регистрирани в дирекцията за социално подпомагане в размер на 180лв.

 • Помощи за лечение на граждани в размер на 5 000лв. Помощта се отпуска с решение на Общински съвет за всеки конкретен случай.

 

 1. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове и набирателни сметки на общината /Чл.24 от ЗОБ/.

 

 1. Предоставя следните правомощия на кмета:

 

12.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност.

12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер.

12.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

12.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

12.5. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

12.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

 

 1. Приема дефицит в бюджета за 2012г. в размер на 3 993 659лв.

 

 1. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, да разработят и представят в срок до 31 март конкретни мерки за изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

С Решение № 154 от 21.11.2011г. Административен съд гр.Силистра отмени Решение № 568/03.06.2011г. на Общински съвет-Дулово, относно изменение на Приложение № 1 Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти към Наредба № 9 на ОбС-Дулово в частта раздел ІV. Месечния наем за отдаване на помещенията в сгради-общинска собственост, с предназначение за здравни заведения базисния месечен наем остава нерегламентиран. Постъпило е предложение от управителя на „МБАЛ-Дулово”ЕООД за определяне размера на месечния наем.Проведена е законовата процедура по допълнение на Наредба № 9 на Общински съвет-Дулово в раздел ІV на Тарифата.

Предвид изложеното, по т.1.10. от дневния ред, след явно гласуване с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.79 от АПК, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 48

 

 1. Приема изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, в Приложение №1 - Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и терени/ в община Дулово, като към т.ІV Други добавя:

 

Дейност

Помещения в сгради

Терени за стоп.нужди

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

13. Помещения в сгради и терени общинска собственост, с предназначение за здравни заведения през 2010г. 25,00 25,00 15,00 0,00 0,00 0,00

актуализиран през 2011г.

26,13

26,13

15,68

0,00

0,00

0,00

актуализиран през 2011г. с ДДС

31,35

31,35

18,81

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

Във връзка с докладна записка от кмета на общината с вх.№ 415/21.12.2011г. Общинският съвет на свое заседание прие Решение № 31 по Протокол № 4. При окомплектоването на докладната записка е приложен предходен АЧОС, което е довело до неточност в описването на техническите данни на имот 24030.501.713 в т.2 от точка на цитираното решение.

С оглед отстраняване на допуснатите несъответствия, по т.1.11 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 49

 

 1. Променя свое Решение № 31 по Протокол № 4 от 28.12.2011г. в частта от т.І, като т.2 придобива следната редакция:

 

2. ПИ с идентификатор 24030.501.713 /идентичен с УПИ 713 в Кв.13/ с площ от 408 кв.м., ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда с идентификатор 24030.501.713.1 със застроена площ от 88 кв.м., находящ се в гр. Дулово ул. „Шуменско шосе ” № 39, описан в Акт за частна общинска собственост № 1337/06.12.2011г., при първоначална тръжна цена в размер на 17 854, 40 лв. без ДДС /седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки/, определена от независим лицензиран оценител и данъчна оценка за имота в размер на 12 412,90 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и дванадесет лева и деветдесет стотинки /.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Община Дулово е собственик на част от УПИ ІІІ-61, в кв.2 с площ 885 кв.м., находящ се в с.Долец, общ.Дулово. Проявен е интерес от страна на граждани за закупуване на имота. Изготвена е пазарна оценка от независим лицензиран оценител.

Предвид необходимостта от осигуряване на повече приходи за общината и задоволяване потребностите на гражданите, по т.1.12 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 50

 

 

 1. Да се извърши продажба, чрез публичен явен търг на общинската част от УПИ ІІІ-61, отреден за индивидуално жилищно строителство в Кв.2, по плана на с.Долец, целият с площ 1 030кв.м., от които 885 кв.м. са общинска собственост, съгласно АЧОС № 958/07.11.2007г., при граници на имота: на изток-улица, на юг-УПИ ІV-59, на запад- УПИ VІ-61 и на север-УПИ-61, на пазарна цена 2 191,40/две хиляди сто деветдесет и един/лв. и 40 ст./без ДДС/, изготвена от независим лицензиран оценител при данъчна оценка в размер на 1 847,90/хиляда осемстотин четиридесет и седем/лв. и 90ст.

 2. Приема изготвената пазарна цена в размер на 2 191,40/две хиляди сто деветдесет и един/лв. и 40 ст./без ДДС/ на имота, описан в т.1.

 3. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по разпореждането с имота.

 4. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Постъпило е Заявление с вх.№ 7418/15.12.2011г. от Мустафа Али Неби, с адрес с.Водно, ул. Пета № 1. Заявителят е изразил желание да закупи общинската част от УПИ V-165, в кв.33, по плана за регулация на с.Водно, отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 690 кв.м., целият с площ от 1 475 кв.м., видно от АЧОС № 1277/04.07.2011г., вписан с вх.рег.№ 996/11.07.2011г. Изготвена е пазарна оценка на общинската част от имота от независим лицензиран оценител, съгласно чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид проявения интерес, по т.1.13 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.36, ал1. т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 51

 

 

 1. Да се ликвидира съсобствеността, чрез продажба на общинската част от УПИ V-165, в кв.33, по плана за регулация на с.Водно, отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ 690 кв.м., целият с площ от 1 475 кв.м., видно от АЧОС № 1277/04.07.2011г., вписан с вх.рег.№ 996/11.07.2011г. на МУСТАФА АЛИ НЕБИ, с ЕГН: 320530****, адрес: с.Водно, ул. Пета № 1, на пазарна цена от 3 089,90/три хиляди осемдесет и девет/ лв. и 90ст. при данъчна оценка на имота 2 818,70/две хиляди осемстотин и осемнадесет/лв. и 70ст.

 2. Приема пазарната оценка на общинската част от имота, описан в т.1.

 3. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи даговор за покупко-продажба на общинската част от имота.

 4. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

 

На основание Решение № 9 от 05.02.1996г. на Районен съд Дулово, с което е признато за установено, че наследниците на Мехмед Аптиселям Аби имат правото да им бъде възстановена собствеността върху земеделска земя с площ 2,500 дка, находяща се в землището на с.Черковна, общ.Дулово, в местността „До гробищата”. С Решение № 24 от 11.03.1996г. на Поземлена комисия гр.Дулово е възстановено правото на собственост на Мехмед Аптиселям Аби в съществуващи стари реални граници нива с площ 2,500 дка, находяща се в землището на с.Черковна, местността „До гробищата”. Същата нива е актувана с АЧОС № 5009 през 2004г. и влиза в границите на имот № 000064, находящ се в землището на с.Черковна, местността „Малък екинлик”. През м.ноември 2011г. Община Дулово е подала заявление в Общинска служба по земеделие за разделяне на имота, в следствие на което са образувани два нови с идентификационни №№ 000204 и 000199. Нивата с площ 2,500 дка, възстановена на Мехмед Аби попада в границите на новия имот с № 000199 и представлява мера-пасище, публична общинска собственост с АПОС № 5616/20.12.2011г. Извършените действия за образуването на двата имота е обусловено от факта, че не са били взети под внимание Решението на Районния съд и Решението на ОСЗ. Владението на нивата никога не е губено от наследниците на Мехмед Аби, които я владеят спокойно, необезпокоявано и я обработват с грижата на добър стопанин. Към настоящия момент този имот не се използва като мера и пасище. Налице е реална предпоставка, която води до отпадане на необходимостта този имот да продължава да бъде публична общинска собственост.

Предвид изложеното, по т.1.14 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.6, ал1 от Закона за общинската собственост, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 52

 

 

 1. Обявява поземлен имот с идентификационен номер 000199 по земеразделителния план на с.Черковна с ЕКАТТЕ 80738, община Дулово, с площ 2 500/две хиляди и петстотин/кв.м. пасище, мера, пета категория на земята в местността „Малък екинлик”, съседи на имота: 000231, 000204, описан в АПОС № 5616 от 20.12.2011г. от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

 2. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Община Дулово е собственик на недвижим имот „Административна сграда на Общинска администрация”-публична общинска собственост, съгласно АПОС № 450/21.03.2001г. Има проявен интерес за наемане на 1 кв.м. от партера на имота за поставяне на автомат за топли напитки и 10кв.м. от покрива на сградата за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор.

Поставянето на тези съоръжения няма да възпрепятстват осъществяването на дейностите, представляващи основното предназначение на сградата.

Предвид изложеното, по т.1.15 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 53

 

 1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3/три/години, чрез провеждане на публичен явен търг на части от имот публична общинска собственост, както следва:

 

  1. Част от имот публична общинска собственост, представляваща част от партера, до стълбището на сградата на общинска администрация Дулово, находяща се на ул. „Васил Левски” № 18, с ид.№ 24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, АПОС № 450/21.03.2001г., с площ 1/един/ кв.м. с предназначение – Поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки, пакетирани стоки и други подобни, при първоначален годишен наем в размер на 240,00/двеста и четиридесет/лв., без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 24,00/двадесет и четири/лв. и депозит в размер на 24,00/двадесет и четири/лв.

  2. Част от публична общинска собственост, представляваща част от покрива на сградата на общинска администрация Дулово, , находяща се на ул. „Васил Левски” № 18, с ид.№ 24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, АПОС № 450/21.03.2001г., с площ 10/десет/кв.м., с предназначение за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор, при първоначален годишен наем в размер на 3 000,00/три хиляди/ лв., без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 300,00/триста/лв. и депозит в размер на 300,00/триста/лв.

 

 1. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по отдаването под наем на имотите, описани в т.1.1. и т.1.2.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

Във връзка с наличието на проявен интерес за наемане на части от общински имот-публична общинска собственост, постъпи предложение от кмета на общината /вх.№ 45/23.01.2012г./, относно отдаване под наем на части от имот публична за наемане на части от общински имот.

Предвид изложеното, по т.1.16 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 54

 1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 3/три/години, чрез провеждане на публичен явен търг на части от имот публична общинска собственост, както следва:

 

  1. Част от имот публична общинска собственост - помещение на първия етаж, в дясно от стълбището, в сградата на кметство с.Правда, находящ се в с.Правда, кв.28, п.І, пл.№ 356, АПОС № 290/11.11.1999г., с площ 14/четиринадесет/кв.м., с предназначение – офис, при първоначален годишен наем в размер на 666,96/шестстотин шестдесет и шест/лв. и 96ст. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 66,69/шестдесет и шест/лв. и 69ст., депозит в размер на 66,69/шестдесет и шест/лв. и 69ст.

  2. Част от имот публична общинска собственост – избено помещение-търговски обект в сградата на кметство с.Правда, находящ се в с.Правда, кв.28, п.І, пл.№ 356, АПОС № 290/11.11.1999г., с площ 53/петдесет и три/кв.м., с предназначение –заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 2 690,28/две хиляди шестстотин и деветдесет/лв. и 28ст. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 269,02/двеста шестдесет и девет/лв. и 2ст., депозит в размер на 269,02/двеста шестдесет и девет/лв. и 2ст.

 

 1. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по отдаването под наем на имотите, описани в т.1.1. и т.1.2.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На територията на Община Дулово съществува имот-частна държавна собственост /АДС № 406/20.09.1962г./, представляващ сграда на два етажа, с площ 816 кв.м., с идентификатор 24030.501.1065.1, намираща се в гр.Дулово, ул. „Байкал” № 13, кв.48, п.част І, пл.част от 1020.

Описаният държавен имот се намира в крайно тежко техническо състояние и в момента не се използва. Съществува реална опасност напълно да бъде разрушен.

Община Дулово има готовност да поеме правата на собственост върху имота, с цел да го възстанови и запази, поставяйки го в полза на населението чрез разкриване на социални услуги за деца.

Предвид изложеното, по т.1.17 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- 1 , на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 55

 

 1. Дава съгласие за придобиване на държавен имот, находящ се в гр.Дулово, ул. „Байкал № 13, идентификатор 24030.501.1065.1, кв.48, п.част от І, пл.ч. от 1020, АДС № 406/20.09.1962г.

 2. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по изпълнение на решението.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

6

14.02.2012 година

 

Съгласно разпоредбата на чл.23 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества управлението на общинските предприятия-еднолични дружества с ограничена отговорност се възлага след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от Общинския съвет. В тази връзка Общинската администрация е разработила и предлага за утвърждаване Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества.

В изпълнение на правомощията си Общинският съвет предвижда промени в депозираното предложение.

По т.1.18 от дневния ред, след явно гласуване, с 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- 7, „ВЪЗД.СЕ”- 3 , на основание чл.21, ал.2 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, , Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 56

 

 1. Отлага утвърждаването на Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества.

 

 1. Възлага на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба” и „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол” да изготви и внесе на едно от следващите заседания на Общинския съвет проект за Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС