Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово

28.09.2012 13:17

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 679 от 26.09.2012 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на ПУП – плана за регулация за урегулиран поземлен имот ІІ, пл.№ 9 в квартал 3 в село Полковник Таслаково.


Одобреният план подлежи на обжалване пред съда по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията.


Заинтересуваните собственици могат в 14 - дневен срок от датата на съобщаване на Заповедта да я обжалват чрез Община Дулово пред Административен съд Силистра.

 

ІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 680 от 26.09.2012 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на ПУП – плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І, квартал 9 в село Поройно.

 

ІІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед № 681 от 26.09.2012 год. на Кмета на общината е одобрен проект за изменение на ПУП – плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ХХ, пл.№ 178, квартал 8 в село Вокил.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ