ЗАПОВЕД № РД-01-256/11.05.2020 г.

11.05.2020 13:49

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Днес, 11 май, министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки.

Допускат се и посещения на кина,  като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.

ЗАПОВЕД

 № РД-01-256/11.05.2020 г.

 

за изменение и допълнение на Заповед .N2 РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед Image removed. от 17.03.2020 г., Заповед РД-О1-1З9 от 19.03.2020 г., Заповед

Image removed.РД-О1-144 от 22.03.2020 г., Заповед N2 РД-О1-154 от 26.03.2020 г., Заповед N2 РД-О1168 от 30.03.2020 г., Заповед N2 РД-О1-169 от 31.03.2020 г., Заповед ЛЬ рд-01-172 от 02.04.2020 г., Заповед И-01-195/10.04.2020 г., Заповед .N2 РД-1О-197 от 11.04.2020 г., Заповед рд-01-225 от 20.04.2020 г., Заповед .N2 рд-01-228 от 21.04.2020 г., Заповед Image removed.рд-О1-238 от 26.04.2020 г., Заповед N2 РД-О1-247 от 01.05.2020 г., Заповед РД-О1249 от 03.05.2020 г. и Заповед .N2 РД-О1-25О от 5.05.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1, З и 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и Решение от З април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

НАР ЕЖ ДАМ:

1. В т. 1, се създават т. 5г— 5е:

„5г. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

5д. Допуска се провеждането на културни събития — концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

5е. Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки“

З. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министъра на културата и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата.