ОБЯВЛЕНИЕ

13.05.2020 14:11

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

 ОБЯВЯВА, че стартира приема на заявки от лица, които желаят да им бъдат предоставяни следните услуги:

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

• заплащане на битови сметки;

• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

 

Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:

• Възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

• Хора с увреждания и техните семейства;

• Възрастни в риск, а именно лица:

o в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

o поставени под карантина във връзка с COVID-19;

o самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Лицата, които имат необходимост от предоставяните по проекта услуги, могат да заявят своето желание на тел.: 0882240282