С В И К В А М ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.05.2020 11:03

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на26.05.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ II, кв.11по регулационния план на с.Руйно /Вх.№ 199/14.05.2020г./
  2. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХIХ, кв.10 по регулационния план на с.Поройно /Вх.№ 200/14.05.2020г./
  3. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХХII, кв.9 по регулационния план на с. Поройно /Вх.№ 201/14.05.2020г./
  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИIII, кв.4 по регулационния план на с. Овен /Вх.№ 202/14.05.2020г./
  5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИVIII-136, кв.25 по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 203/14.05.2020г./
  6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИV-44, кв.3 по регулационния план на с. Яребица /Вх.№ 204/14.05.2020г./
  7. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИVIII-общ /осми общински/, кв.4 по регулационния план на с. Златоклас /Вх.№ 205/14.05.2020г./
  8. Даване съгласие за учредяване на допълнително възмездно право на застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Окорш /Вх.№ 206/14.05.2020г./
  9. Отдаване под наем на части от имот-публична  общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул. „В. Левски“ № 18/Вх.№ 195/12.05.2020г./
  10. Отдаване под наем на части от имот - публична  общинска собственост, находящ се в с. Руйно /Вх.№ 196/12.05.2020г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

    

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово