Обява за срещи за обществено обсъждане

26.05.2020 17:39

Image removed.„КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866, седалище и адрес на управление: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава” № 8, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „ Балабана ”, участък „ Източно гнездо ” и участък „ Западно гнездо“ разположено в землищата на с. ПОЛКОВНИК Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра.

 Срещите ще се проведат, както следва:

 Image removed. На 01.06.2020 г. от 9:00 ч. в гр. Дулово, сградата на Община Дулово, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, заседателна зала на Общината;

 На 01.06.2020 г. от 11:30 часа в с. Полковник Таслаково, община Дулово, в сградата на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа” 32;

Image removed. На 01.06.2020 г. от 13:30 часа в с. Колобър, община Дулово, ул. „Първа” № 45, сградата на читалище „Христо

Ботев”;

На 01.06.2020 г. от 15:30 часа в с. Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа” № 57, в сградата на кметство село Грънчарово;

Image removed. На 02.06.2020 г. от 10:00 часа в с. Секулово, община Дулово, в сградата на кметство село Секулово, ул. „Централна” 38.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

В рамките на работното време на кметство с. Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа” № 57, при кмета;

В рамките на работното време на кметство с. Колобър, община Дулово, ул. „Първа” № 24, при кмета;

В рамките на работното време на кметство с. Секулово, община Дулово, ул. „Централна” № 38, при кмета;

 Image removed.В рамките на работното време на кметство с. Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа” № 32, при кмета;

Image removed. В рамките на работното време на Община Дулово, гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски” №18, при кмета;

  • В рамките на работното време на РИОСВ — Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски” № 20, деловодство;
  •  Image removed. От 10:00 до 17:00 в офис на Възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава” № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg.
  • Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава” № 8, ет. 2 (деловодство), или на email: minav@kaolin.bg, както и във всяко едно от посочените по-горе кметства, и в Община Дулово или в РИОСВ - Русе, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе или на срещите за обществено обсъждане.  

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:

 Мина Александрова Вълева — Радкова, тел. 084 612 500; 0889 696 888; email: minav@kaolin.bg