Устройствен Правилник 2020г.

27.05.2020 17:21

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-04- 253

 

Гр. Дулово,  29.04.2020  г.

 

           

На основание  чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11 от Закона за администрацията, във връзка с Решение № 66/31.03.2020 г. на Общински съвет – Дулово,

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

Устройствения  правилник на Общинската администрация  в община Дулово, разработен въз основа на одобрената структура от Общинския съвет с Решение № 66/31.03.2020 год.

 

При промяна на общата численост и функциите на отделните звена в структурата на Общинската администрация, настоящият Устройствен правилник подлежи на изменение и допълнение.

 

Настоящият Устройствен правилник да се доведе до знанието на всички служители и ръководни длъжностни лица, а копие от него да се публикува на сайта на Община Дулово.

 

            Контрол по изпълнението на настоящата ми заповед възлагам на секретаря на общината.

 

 

 

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

 

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

                                              

УТВЪРЖДАВАМ,/Заповед № РД-04-253 от 29.04.2020 г./

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

 

НА

 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

Приложения:

Приложение № 1 и Приложение № 2 (органиграма)

Решение на ОбС – Дулово № 66/31.03.2020 г. за приемане на структура на Общинска администрация - Дулово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА  ДУЛОВО

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Устройственият правилник на Общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11 от Закона за администрацията и с него се регламентира дейността, подчинеността и функционалните задължения на административните звена и длъжности в Общинска администрация – Дулово.

 

Чл. 2. Правилникът има за цел осигуряване на ефективна дейност на изпълнителната власт, в съответствие с Конституцията на РБългария, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и другите закони на страната.

 

Чл.3. (1) В състава на община Дулово влизат 27 населени места, в това число 23 кметства и общинския център гр. Дулово.

(2) Общата численост и структурата на Общинската администрация се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(3) Числеността на отделните структурни и административни звена и длъжностите са посочени в  Приложение № 1 и Приложение № 2 (органиграма), които представляват неразделна част от настоящия Устройствен правилник.

(4) По предложение на кмета на общината, Общинският съвет може да открива и закрива структурни звена, финансирани от местни приходи.

(5) С приемането на бюджета на Общината, Общинският съвет утвърждава числеността на персонала, обслужващ административната дейност на кметствата и други дейности, за които не са утвърдени щатни бройки в структурата на Общинската администрация.

 

Чл.4. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му и осигурява  дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява технически дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

 

Чл.5. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност, ефективност и ефикасност, при съблюдаване изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за достъп до обществена информация, вътрешните нормативни актове и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (ПМС № 57 от 02.04.2020 г. )

 

Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.6.(1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджета на Общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на Общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

 

Чл.7. (1) Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената от Общинския съвет обща численост и структура на Общинската администрация и определя правомощията им.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

(3) Кметът на общината може да прекрати правоотношение със заместник-кмет без предизвестие.

 

Чл.8. Кметът на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

 

 

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.9. (1) Кметът на общината:

ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;

насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

внася за одобрение от Общинския съвет структурата на Общинската администрация;

назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в Общинската администрация и кметствата и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началника на РУ на МВР, гр. Дулово;

организира и отговаря за разработването и  изпълнението на общинския бюджет;

организира изпълнението на дългосрочните планове и програми;

организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и се отчита за това пред него  два пъти годишно;

организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента и на Министерския съвет;

възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и кметския наместник, заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

поддържа връзки с политическите партии и развива партньорски отношения с обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

председателства Съвета по сигурност и управление при кризи;

организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тази функция с писмена заповед  на кметовете на кметствата и кметския наместник, както и на други длъжностни лица от Общинската администрация;

изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство за общината и може да възлага тази функция с писмена заповед на длъжностно лице от Общинската администрация;

представлява Общината пред физически и юридически лица,  пред съда и  упълномощава служители от Общинската администрация за същото;

осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

утвърждава със заповед Устройствения правилник на Общинската администрация, актуализациите му и определя ресорната подчиненост на дейностите;

утвърждава със заповед всички инструкции, правила, правилници и други вътрешно нормативни актове, касаещи дейността на администрацията;

изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от Съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда

на Закона за управление на етажната собственост.

утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в Общинската администрация и дейностите към нея;

Утвърждава длъжностните характеристики на секретаря на общината и на служителите от Общинската администрация, които са му на пряко подчинение;

определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет от МС на основание чл.2, ал.2 от Закона за държавния служител /ЗДСл/;

присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от ЗДСл;

27. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

      невключено в капитала на общинските фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС.

 

(2) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за срока на мандата си и ежегодно  до края на м.януари отчита изпълнението й за предходната година съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА;

(3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината и го публикува на интернет страницата на Общината.

(4)   Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи или с решение на Общинския съвет.

 

Чл. 10. В изпълнение по своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

 Глава трета

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Раздел І

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

 

Чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители. Те имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

 

Чл.12. Заместник-кметовете на общината не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговските дружества и кооперации за времето на мандата.

 

Чл. 13. (1) Съгласно общата численост и структурата на Общинската администрация, приета с Решение № 66/31.03.2020 г.,  щатните бройки на заместник-кметовете са три.                                                                                                                                                    

(2) Съобразно този Правилни, кмета на общината се подпомага от трима заместник-кметове,  с възложени  функции по:

 1. Управление на устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции;
 2. Управление на хуманитарни дейности;
 3. Управление на общинска собственост, приватизация и обществени поръчки.

 (3) Заместник-кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите.

(4) Кметът на общината със заповед може да определя допълнителна ресорна подчиненост на заместник-кметовете за различни дейности на Общината.

 

Чл. 14. При продължително отсъствие на заместник-кмет, кметът на общината определя със своя заповед друг заместник-кмет, който да изпълнява функциите на отсъстващия до завръщането му.

 

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕТЕ

 

Чл. 15.  (1) Заместник-кметът “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” организира, координира и контролира дейността на Сектор “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции ”,  като вменява задължения на служителите в него с изготвяне  на съответни длъжностни характеристики.

(2)  Заместник-кметът  “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции”  е ресорен ръководител на дейностите в областта на:

 1. устройството на територията ;
 2. недвижимите имоти и чертежи;
 3. земеделието, екологията, селското стопанство и административните услуги, свързани с тях;
 4. търговията, туризма, транспорта, безопасността на движението, съобщенията и административните услуги, свързани с тях;
 5. евроинтеграцията, инвестициите, програмите и проектите;
 6. сигурността на информацията, гражданската защита и отбранително-мобилизационната дейност;
 7. административно-техническите услуги, извършвани от Общинската администрация;
 8.  регулаторните режими, свързани с гореупоменатите дейности.

 

(3) Заместник-кметът “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” подписва за “ръководител”  заповеди за командировка  и съгласува заявления за отпуски на подопечните си служители, съгласува заповеди на кмета на общината и всяка кореспонденция на Общинската администрация, касаеща дейностите в ресора му.

 (4) Заместник-кметът “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжностите в Сектор “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции ” ,  в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

(5) В своята работа заместник-кметът “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

Чл.16. (1) Заместник-кметът “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” организира, координира и контролира дейността на Отдел “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки”, като вменява задължения на служителите в него с изготвяне  на съответни длъжностни характеристики.

(2) Заместник-кметът “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” е ресорен ръководител на дейностите в  областта на:

 1. общинската собственост;
 2. обществените поръчки, търговете, конкурсите и  приватизацията;
 3. инвеститорския контрол;
 4. благоустройството и озеленяването, тържищата и пазарите;
 5. регулаторните режими и административно-технически услуги, свързани с  гореупоменатите дейности.

 

(3) Заместник-кметът “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” подписва за “ръководител” заповеди за командировка  и съгласува заявления за отпуски на подопечните си служители, съгласува заповеди на кмета на общината и всяка кореспонденция на Общинската администрация, касаеща дейностите в ресора му. 

 (4) Заместник-кметът “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжностите в Отдел “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки ”,  в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

 (5) В своята работа заместник-кметът “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

Чл.17. (1) Заместник-кметът   “Хуманитарни дейности” организира, координира и контролира дейността на Отдел “Хуманитарни дейности и интеграция на малцинствата”, като вменява задължения на служителите  с изготвяне  на съответни длъжностни характеристики.

(2) Заместник-кметът  “Хуманитарни дейности” е ресорен ръководител на дейностите в областта на:

 1. социалната политика на Общината;
 2. социалните услуги в общността и институциите;
 3. здравеопазването в училищата и детските заведения;
 4. Направление „Образование“ към Общината;
 5. културата;
 6. жилищното настаняване и етажната собственост;
 7. Общинския съвет по наркотични вещества;
 8. Наблюдателната комисия;
 9. пенсионерските клубове;

10.   вероизповеданията и интеграцията на малцинствата;

11.  Комисията за защита от дискриминация;

12. Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

13.административните услуги, извършвани от Общинската администрация, касаещи гореупоменатите дейности.

(3) Заместник-кметът “Хуманитарни дейности” подписва за “ръководител”  заповеди за командировка  и съгласува заявления за отпуски на подопечните си служители, съгласува заповеди на кмета на общината и всяка кореспонденция на Общинската администрация, касаеща дейностите в ресора му.

(4) Заместник-кметът “Хуманитарни дейности” извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжностите в Отдел “Хуманитарни дейности и интеграция на малцинствата”,  в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

(5) В своята работа заместник-кметът   “Хуманитарни дейности” предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

Раздел ІІІ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

Чл.18.   В състава на община Дулово влизат следните кметства: Черник, Овен, Вокил, Окорш, Паисиево, Долец, Боил, Орешене, Руйно, Яребица, Правда, Чернолик, Златоклас, Поройно, Водно, Черковна, Межден, П.Таслаково, Колобър, Козяк, Раздел, Грънчарово и  Секулово.

 

 

 

Чл.19. Кметовете на кметства не могат : да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

 

Чл. 20 (1) Кметът на кметство:

 1. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на кметството;
 2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
 3. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 4. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние  в пълния обем на работа на територията на кметството и води регистрите на населението по гражданско състояние за текущата година;
 5. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 6. осигурява спазването на обществения ред, има правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/ на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 7. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 8. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
 9. прави публичен отчет пред населението поне веднъж годишно;
 10. свиква общо събрание на населението по актуални въпроси;
 11. организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и жителите на кметството;
 12. отговаря за архивирането и  съхраняването на документалните материали в кметството.

 

(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен  глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

(3) Кметовете на кметства подписват за “съгласувал” заявленията за отпуски на служителите и работниците, които работят в кметствата.

(4) Кметовете на кметства изпълняват и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове и решения на Общински съвет – Дулово.

(5) В своята работа кметовете на кметства предприемат действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

 

 

Раздел ІV

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Чл. 21. В състава на община Дулово съществуват три населени места, които не са със статут на кметство. Това са селата Върбино, Скала и Прохлада.

 

Чл.22.  Кметът на общината  назначава кметските наместници в селата Върбино, Скала и Прохлада и може да ги освободи без предизвестие.

 

Чл.23. Кметските наместници не може: да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

 

Чл.24. (1) Като орган на изпълнителната власт в населеното място, кметският  наместник:

 1. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия на територията на селото;
 2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на селото;
 3. приема мерки  за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 4. поддържа Регистъра на населението в актуално състояние и водя регистрите по гражданско състояние за текущата година,  като изпълняват функциите на длъжностно лице в пълния обем на работа на територията на населеното място, за което са изрично упълномощени от кмета на общината;
 5. отговаря за архивирането и  съхраняването на създадените документални материали в процеса на работата си;
 6. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 7. осигурява спазването на обществения ред и има правомощия по Закона за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 8. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 9. представлява населеното място пред населението, пред обществени и политически организации и пред други населени места;
 10. свиква общо събрание на населението в селото по актуални въпроси.

 

(2) Кметските наместници са пряко подчинени на кмета на общината и се отчита писмено за дейността си пред него.

(3) Кметските наместници може да участват в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и задължително  вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

(4) Кметските наместници може да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на Общинския съвет чрез кмета на общината.

(5) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове и решения на Общински съвет – Дулово.

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 25 (1) Общинската администрация е обща и специализирана с обща численост на персонала 102,5  щатни бройки, съгласно приложените Решение № 66/31.03.2020 г. на Общинския съвет за приемане на структурата и органиграмата.

(2) Общата администрация подпомата осъществяването на правомощията на местната власт, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване в Общинската администрация с 45 щатни бройки.

(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на местната власт в рамките на своята компетентност с 23 щатни бройки.

(4) Дирекциите, секторите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на Общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този Правилник.

(5) Извън Общинската администрация са направления, които упражняват отделни функции по специални закони.

 

Чл. 26.  (1) Общинската администрация, като териториална администрация на изпълнителната власт, извършва административни услуги при спазване принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

(2) В изпълнение на функциите си и поставените конкретни задачи административните звена в Общинската администрация изготвят становища, отчети, доклади, докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, проекти на решения, вътрешни актове и други документи. 

 

Чл. 27.  Структурните звена на Общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на Общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

 

Раздел ІІ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

Чл. 28. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината.

(2) Секретарят на общината е държавен служител с висше образование.

(3) Секретарят на общината не може: да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

(4)  Секретарят на общината е пряк ръководител на  Сектор “Правно и административно обслужване” и Отдел „Обслужващи дейности”, като възлага изпълнението на конкретните  функции на служителите в тях с изготвянето на съответни длъжностни характеристики.

(5) Секретарят на общината подписва за “ръководител”  заповеди за командировка и съгласува заявленията за отпуски  на подопечните си служители, съгласува заповеди на кмета на общината и всяка кореспонденция на Общинската администрация, касаеща дейностите в ресора му.  

(6) Секретарят на общината  извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжностите в  Сектор  “Правно и административно обслужване”  и Отдел “Обслужващи дейности”, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

 

Чл.29. (1) Секретарят на общината:

организира дейността на Общинската администрация, здравословните и безопасни условия на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината;

организира работата със заявленията, исканията, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци на общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и референдумите;

отговаря за подготовката и организацията на  преброяването на населението и жилищния фонд в общината;

предприема действия за подобряване на административното обслужване на населението и изследване удовлетвореността на клиентите от услугите, които извършва Общината;

отговаря за спазването на реда за изготвяне и предоставяне на информация по ЗДОИ, съгласно утвърдените Вътрешни правила;

следи за актуалното състояние на Интегрираната информационна система на държавната администрация  /ИИСДА/ - Административния регистър, Регистъра на услугите и Годишния отчет;

отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване, като организира и планира работния процес с поставяне на задачи, следи за натоварването на служителите и осъществява перманентен контрол върху тяхната работа;

съгласно заповед на кмета на общината, изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние в пълния обем на работа;

съгласно заповед на кмета за възлагане, изпълнява функциите на Орган по настойничество и попечителство;

отговаря за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;

отговаря за подготовката и организацията на оценяването на служителите в Общинската администрация, във връзка с Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с въвеждането на

електронното управление в Общината -  трансформирането на удостоверителните услуги във вътрешни и свързване на електронния обмен на документи на ползваните информационни системи;

17. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на

Кодекса на труда, Закона за администрацията, Закона за държавния служител,   АПК, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

18. организира обменен опит и внедряването на добри практики в работата на Администрацията;

19. съгласно чл. 5а от Закона за администрацията утвърждава Вътрешните правила за административното обслужване;

20. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Общинската администрация;

21. отговаря за  поддържането в актуален вид на Устройствения правилник и спазването на Правилника за вътрешния трудов ред, Етичния кодекс, Хартата на клиента и другите вътрешнонормативни актове, свързани с административното обслужване в общината;

22. изпълнява и други  функции, възложени му от кмета на общината, със закон или друг нормативен акт.

 

(2) В своята работа секретарят на общината предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ІІІ

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.30.  Общата администрация е структурирана  в следните сектори, отдели и дирекции :

(1) Сектор “Правно  и административно обслужване” с утвърдена от Общинския съвет численост от 22 щатни бройки, финансирани от държавния бюджет и 7 щатни бройки, които са дофинансирани от местни приходи;

(2) Отдел “Обслужващи дейности”, с утвърдена численост от Общинския съвет от 6 щатни бройки;

(3) Дирекция “Финанси”, с утвърдена численост от Общинския съвет от 9 щатни бройки;

(4) Дирекция “Местни приходи”, с утвърдена численост от Общинския съвет от 7 щатни бройки;

 

Чл. 31. (1) Сектор “Правно и административно обслужване”  включва следните експертни длъжности:

 1. “Административно обслужване” – 1 щ. бр.;
 2. “Организационно-технически дейности и архив” – 1 щ. бр.;
 3.  „Човешки ресурси” – 1 щ. бр.;
 4.  „Гражданско състояние” – 2 щ. бр.;
 5.  “ЕСГРАОН” – 2 щ. бр.;
 6. “Информационно обслужване” – 1 щ. бр.;
 7. “Административно обслужване на населението” /в кметства/ - 14 щ. бр.
 8. “Административно обслужване на населението” /в кметства/ - 7 щ. бр. /дофинансиране на държавната дейност/

 

(2) Сектор “Правно и административно обслужване на населението”, чрез служителите в него: 

 

 1. осъществява деловодната дейност на Администрацията, съгласно Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител и Вътрешните правила за работа в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в Общинската администрация.
 2. следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките;
 3. води и съхранява Регистъра на договорите за стопанската дейност на Общината;
 4. извършва информационно-аналитична работа във връзка със заявленията, сигналите и предложенията на гражданите;
 5. осигурява информация за административните услуги, извършвани от Общината и поддържа актуалността на информацията, касаеща дейността на сектора на интернет-страницата на Общината по установения ред с Вътрешните правила за административното обслужване;
 6. извършва проучване и анализ на общественото мнение, във връзка с административното обслужване като създава условия за активна обратна връзка с гражданите чрез дискусии, конференции, обсъждания, анкети и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на Общинската администрация с тях;
 7. организира съхраняването и обработката на Учрежденския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
 8. поддържа в актуално състояние Регистъра на населението в електронен вариант чрез  локална и национална база данни “Население”;
 9. съхранява  картотечни регистри на хартиен носител в  информационен фонд;
 10. приема искания и заявления на граждани и издава унифицирани документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
 11. оказва методична помощ  на кметовете на кметства и кметския наместник по въпроси, касаещи дейността на сектора - регистрацията на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите и издаването на съответните документи по ЕСГРАОН;
 12. служителите в Сектора дават дежурства в почивните и празнични дни за регистриране на смъртни случаи, съгласно предварително изготвен годишен график, съгласуван със секретаря на общината;
 13. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес  в общината;
 14. осигурява информационната база по произвеждане на избори и референдуми;
 15. организира и изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори и допитвания до населението;
 16. организира и изпълнява задачи, свързани с преброяването на населението и жилищния фонд; 
 17. поддържа в актуално състояние Интегрираната информационна система на държавната администрация  /ИИСДА/като:
 • попълва отчетни форми в интернет-базирания  Годишен доклад по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията за състоянието на Общинската администрация;
 • вписва и актуализира информация в интернет-базирания Административен регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
 • поддържа актуална информация в Регистъра на услугите.
 1. води и съхранява Регистъра на трудовите и служебните правоотношения в Общината и всички други, изискуеми регистри и дневници във връзка с осъществяване на дейността „Човешки ресурси”;
 2. оформя документите на служителите по основна, допълнителна и временна заетост при сключване и промяна  на трудовото или служебното им правоотношение в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината;
 3. окомплектова, съхранява и архивира личните трудови досиета на служителите по основна, допълнителна и временна заетост от Общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
 4. подготвя формулярите за оценяването на служителите в Общинската администрация, във връзка с  Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация;
 5. следи за актуалното състояние на длъжностните характеристики на служителите в административната структура;
 6. изготвя длъжностното и поименно щатно разписание на Общинската администрация и дейностите към нея;
 7. води Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация;
 8. води Регистъра на Органа по настойничество и попечителство;
 9. окомплектова, поддържа в актуално състояние и архивира досиетата на лицата с назначени настойници и попечители;
 10. поддържа в актуално състояние Устройствения правилник на Общинската администрация, Правилника за вътрешния трудов ред, Етичния кодекс, Вътрешните правила за административното обслужване, Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив на Общината и Номенклатурата на делата, Вътрешните правила за управление на човешките ресурси и изготвя проекти на вътрешнонормативни актове, свързани с административното обслужване, управлението на човешките ресурси и архивната дейност в Общината;
 11. разработва Харта на клиента с принципите и стандартите по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали, която оповестява чрез брошури и интернет-страницата на Общината;
 12. подготвя и предоставя списъците и регистрите по дейността, съгласно приетия с Решение № 436/04.08.2017 год. на Министерски съвет  Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала на отворените данни - http://info.opendata.government.bg/.

 

(3) Служителите в Сектор  “Правно и административно обслужване” са  пряко подчинени на секретаря на общината.

 

 Чл. 32. (1) Отдел “Обслужващи дейности” включва следните технически  длъжности:

 1.  “Домакин” – 1 щ. бр.;
 2.  “Шофьор” – 3 щ. бр.;
 3.  “Огняр” –  1 щ. бр.;

4.     “Чистач-хигиенист” – 1 щ. бр.

 

(2) Отдел “Обслужващи дейности”:

 1. организира  ремонта и поддръжката на сградата на Общинската администрация и сградите на кметствата;
 2. организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане и работни облекла и води изискуемата документация за това;
 3. контролира качеството на доставените стоково-материални ценности, преносните работи и оформя съпровождащата документация;
 4. прави годишна инвентаризация на стоките и материалите и прави предложения за бракуване на ненужните, както и за продажба на излишните такива;
 5. осъществява поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, превозните средства, оборудването им, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на Общинската администрация;
 6. осигурява технически залите в основната административна сграда на Общината;
 7. осигурява Общинската администрация и кметствата с необходимите консумативи и канцеларски материали за тяхната дейност;
 8. следи за наличност на гориво, обслужва парната инсталация, локализира и отстранява възникнали повреди;
 9. изпълнява задачи, свързани с техническата подготовка за избори и допитвания до населението;
 10. осигурява необходимите условия за санитарно—битово и хигиенно обслужване на Общинската администрация и кметствата.

 

(3)  Служителите в Сектор  “Обслужващи дейности” са  пряко подчинени на секретаря на общината.

 

 

Чл. 33. (1) Дирекция „Финанси” включва следните длъжности:

 1. Директор – 1 щ. бр.
 2. „Бюджет и ТРЗ” – 1 щ. бр.
 3. „Счетоводство” – 6 щ. бр.
 4.  „Касиер” – 1 щ. бр.

 

(2) Дирекция „Финанси”,  чрез служителите в нея:

 1. организира разработването, приемането и актуализирането на бюджета на Общината по пълна бюджетна класификация и изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
 2. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
 3. оказва съдействие при изготвянето на проекта за инвестиционната програма на общината;
 4. осъществява своевременното финансиране на  второстепенните  разпоредители с делегирани бюджети и всички други с държавен характер;
 5. изготвя и представя в Министерството на Финансите обобщени отчети за изпълнението на бюджета, извънбюджетните и  набирателни сметки и средствата по европейски програми;
 6. осъществява контрол за правилното разходване на средствата, съгласно утвърдения бюджет и други нормативни актове свързани с него;
 7. представя ежемесечно на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване на интересите на общините в преговорите с Министерство на Финансите и други министерства и ведомства;
 8. организира текущ и последващ контрол по законосъобразното, ефективно, приоритетно и икономично изразходване на бюджетните средства;
 9. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага за одобрение и контролира спазването им;
 10. разработва счетоводната политика на общината и други вътрешни нормативни документи, отнасящи се за финансова и счетоводна дейност ;
 11. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с  външни контролни органи;
 12. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково материални ценности;
 13. организира  финансовата и счетоводна дейност и вътрешния финансов контрол на Общинската администрация, кметствата и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 14. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
 15. планира финансовите средства за осигуряване на дейностите, свързани с отбраната и управлението при кризи;
 16. изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 17. изготвя удостоверителни документи за трудовото възнаграждение и внесените осигуровки на служителите в Общинската администрация, кметовете, кметските наместници и  работниците по временната трудова заетост;
 18. изготвя удостоверителни документи за осигурителен стаж за минали години  на бивши служители и работници на Общината;
 19. води отчетност на всички дълготрайни активи, чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на  Закона за счетоводството и ННС;
 20. изготвя и представя сборна оборотна ведомост и счетоводния  баланс на общината за бюджетните, извънбюджетни сметки и сметките по европейските програми ;
 21. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й, в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за националния архивен фонд;
 22. изготвя ежемесечни обобщени декларации по ЗДДС, заедно с дневниците за покупки и продажби на Общинската администрация и второстепенните разпоредители;
 23. съдейства при изготвяне на интернет-базирания  Годишен доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на Администрацията в частта, касаеща дейността й.
 24. Поддържа специализирано архивохранилище с документални материали от финансовата дейност на Дирекцията, съгласно Вътрешните правила  за дейността на Учрежденския архив на Община Дулово.

 

 

(3) Служителите в Дирекция „Финанси” са пряко подчинени на директора на Дирекцията, който ръководи, организира, контролира, координира, отчита и носи отговорност за финансово-счетоводната дейност на Общината.

(4) Директорът на Дирекция „Финанси” разпределя и вменява конкретните задължения на подчинените си служители с длъжностни характеристики.

(5) Директорът на Дирекция “Финанси”  съгласува заявления за отпуски на подопечните си служители в Дирекцията, заповеди на кмета на общината и всяка документация на Общинската администрация, касаеща дейностите в ресора.  

(6) Директорът на Дирекция “Финанси”  извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжностите в  Дирекция   “Финанси” ,  в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

(7) Директорът отговаря за прилагането на Системата за финансово управление и контрол - система за двойния подпис, регламентираща реда за поемане на задължения и извършване на разходи и система за предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, преди вземане на решения за поемане на задължения и извършване на разходи.

(8) Директорът предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

(9) Директорът на Дирекция  „Финанси” е пряко подчинен на кмета на общината.

 

Чл. 34.  (1) Дирекция “Местни приходи” включва следните длъжности :

1. директор – 1 щ. бр.;

2. “Местни приходи” – 4 щ. бр.;

3. “Счетоводител” – 1 щ. бр.;

5. “Касиер” – 1 щ. бр.

 

(2) Дирекция  “Местни приходи”, чрез служителите в нея:

 1. установява, обезпечава и събира местните данъци и такса битови отпадъци (ТБО) по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/;
 2. установява, обезпечава и събира лихвите върху данъци, такси и други общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ;
 3. издава данъчни актове, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления;
 4. издава удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти; удостоверения за декларирани данни; удостоверения за наличие или липса на задължения към Общината;
 5. издава дубликати на документи за платени данъци, такси и други;
 6. поддържа актуална информация в Регистъра на услугите за предоставяните такива от Дирекцията;
 7. организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината в частта за местните местните данъци и ТБО и изготвя прогноза за следващи периоди;
 8. осъществява контрол за определяне, събиране и отчитане на местните местните данъци и ТБО, съгласно утвърдения бюджет;
 9. следи за своевременно внасяне на събраните суми от данъци, такси и ТБО в общинския бюджет;
 10. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на приходите при определяне на местните данъци и ТБО;
 11. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;
 12. събира приходите от такси, услуги и други постъпващи в общинския бюджет;
 13. събира приходите от наеми и продажба на общинско имущество, таксите по Закона за местните данъци и такси и други общински приходи;
 14. осъществява контрол по събираемостта на местните данъци и ТБО;
 15. приема, обработва и съхранява подаваните от гражданите декларации за придобити имоти;
 16. определя дължимия данък върху недвижими имоти и такса смет за съответната година, въз основа на приетата ставка и информация за собствеността на гражданите;
 17. участва в изготвянето на Наредбата за определяне на местните данъци, такси и цени на услуги, извършвани от Общината, в частта за местните данъци и ТБО. След приемането й от Общинския съвет, при необходимост прави предложения за промени в нея;
 18. по предоставена информация от Отдел “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” събира постъпленията от приватизираните общински обекти;
 19. по предоставена информация от Отдел “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” събира плащанията по договорите за наем на общински имоти;
 20. по предоставена информация от Отдел “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” събира постъпленията от сключените договори по Наредба № 6 на Общинския съвет за разрешаване, функциониране и премахване на преместваемите обекти, други елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Дулово;
 21. съдейства при изготвяне на интернет-базирания Годишен доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на администрацията в частта, касаеща дейността му.
 22. Поддържа специализирано архивохранилище с документални материали от дейността на Дирекцията, съгласно Вътрешните правила  за дейността на Учрежденския архив на Община Дулово;

 

(3) В производствата по ал. 2, служителите в Дирекция “Местни приходи” имат правата и задълженията на органи по приходите, които се определят със заповед на кмета на общината.

(4) Служителите в Дирекция “Местни приходи” са пряко подчинени на директора на Дирекцията, който ръководи, организира, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на Дирекцията.

(5) Директорът  на Дирекция “Местни приходи” разпределя и вменява конкретните задължения на подчинените си служители с длъжностна характеристика.

(6)  Директорът на Дирекция “Местни приходи”  извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжностите в  Дирекция   “Местни приходи” ,  в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

(7) Директорът на Дирекция “Местни приходи” съгласува заявления за отпуски на подопечните си служители в Дирекцията, заповеди на кмета на общината и всяка кореспонденция на Общинската администрация, касаеща дейностите на Дирекцията.  

(8) Директорът на Дирекция “Местни приходи” в своята работа предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

(9) Директорът на Дирекция “Местни приходи” е пряко подчинен на кмета на общината.

 

Чл. 35. (1) Звено „Подпомагане и осигуряване работата на Общинския съвет“ е самостоятелно звено към Общата администрация с 1 щатна бройка и е на пряко подчинение на председателя на Общинския съвет.

 

(2) Служителят в Звено „Подпомагане и осигуряване работата на Общинския съвет“ извършва следните дейности:

1.            подпомага дейността на председателя на Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите комиси;

2.            осъществява организационното и техническото обслужване на Общинския съвет;

1.            осъществява деловодната дейност и кореспонденцията на Общинския съвет.

2.            води  регистрите за дейността на Общинския съвет и предоставя публичните за  публикуване   на интернет страницата на Общината;

3.            протоколира заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии към него;

4.            дава публичност на решенията на Общинския съвет и нормативните актове, приети от него;

5.            следи за поддържането в актуален вид на информацията за дейността на Общинския съвет на сайта на Общината;

6.            създава и поддържа документален архив на Общинския съвет и издава копия от него;

7.            работи в пряка и/или индиректна връзка с всички административни звена в Общинската администрация, кметствата, дейностите и направленията към Общината.

 

(3) Служителят в Звено „Подпомагане и осигуряване работата на Общинския съвет“ се назначава и освобождава от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служителя в Звеното, ако не е направено писмено предложение от председателя на Общинския съвет.

 

 

 

Раздел ІV

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 36. Специализирана администрация е структурирана в следните  сектори и звена:

(1) Сектор “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции”, с утвърдена от Общинския съвет  численост от 11 щатни бройки;

(2) Отдел “Общинска собственост,  приватизация и обществени поръчки”, с утвърдена от Общинския съвет численост от 7 щатни бройки;

(3) Отдел “Хуманитарни дейности и  интеграция на малцинствата”,  с утвърдена от Общинския съвет численост от  5 щатни бройки ;

 

Чл. 37. (1)   Сектор  “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции” включва следните длъжности:

 

 

 

 1. началник сектор – 1 щ. бр.;
 2. “Администратор на информационни системи” – 1 щ. бр.;
 3.  “Инвестиции ” – 1 щ. бр.;
 4.  „Инвестиции и програми” – 1 щ. бр.;
 5. “Земеделие и гори” – 1 щ. бр.;
 6.  “Търговия, туризъм и транспорт ” – 1 щ. бр.;
 7.  “Екология” – 1 щ. бр.;
 8.  “Гражданска защита, Отбранително-мобилизационна подготовка и сигурност на информацията” – 1 щ. бр.;
 9.  “Административни услуги по устройство на територията” – 1 щ. бр.;
 10. “Чертожник и архив по устройство на територията” – 1 щ. бр.;
 11.  “Незаконно строителство” – 1 щ. бр.

 

(2) Сектор “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции”, чрез служителите в него:

 1. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
 2. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
 3. Поддържа специализирано архивохранилище с документални материали от дейността на Сектора, съгласно Вътрешните правила  за дейността на Учрежденския архив на Община Дулово;
 4. организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
 5. извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване, съгласно ЗУТ;
 6. упражнява контрол по спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
 7. извършва контрол за недопускане на незаконно строителство и съставя и връчва актове на нарушителите;
 8. изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи;
 9. съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански  и временни постройки, павилиони и будки;
 10. извършва технически проучвания и проверки по заявления и сигнали на гражданите и отговаря на същите;
 11. издава удостоверителни документи в рамките на своята компетентност;
 12. участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол /РДНСК/ и в други комисии, свързани с дейността на Общината;
 13. извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
 14. организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
 15. нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;
 16. ръководи, координира и контролира цялостната окомплектовка на документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
 17. съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия състав;
 18. проучва и предлага решение по постъпилите заявления и сигнали, относно кадастралните и регулационни планове;
 19. издава скици, справки и удостоверения за идентичност на случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
 20. подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
 21. уточнява и определя административните адреси  и номерацията на сградите , съгласувано със сектор ПАО;
 22. присъства при откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи;
 23. съставя констативни актове за установяване съответствието на строежите с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
 24. издава скици и копия от подробни устройствени планове;
 25. създава организация за провеждане на годишните технически прегледи на земеделската и горската техника;
 26. изготвя предложения до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи-общинска собственост;
 27. след решение на Общинския съвет, подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи, мери и пасища от общинския поземлен фонд и подготвя съответните договори;
 28. води Регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение;
 29. води Регистър на пчелини и пчелни семейства;
 30. води Регистър на домашните кучета;
 31. . изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета и отговаря за регулиране популацията на безстопанствените и скитащи кучета;

33.  подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;

34. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването;

35. подготвя технико-икономическо задание /ТИЗ/ и конкурсни /тръжни/ документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;

36. участва в  рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;

37. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, заявления, сигнали, свързани с дейността на сектора;

38. съставя актове на нарушителите, съобразно дейността на съответното звено и съгласно наредбите на Общинския съвет;

39. изготвя програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

40. разработва, провежда и контролира мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

41. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;

42. координира дейността на Общинската администрация  с РИОСВ, Регионалната здравна инспекция, Българската агенция по безопасност на храните, с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, частните и държавни фирми;

43. контролира екологичното състояние на общината;

44. изготвя задания на проекти по озеленяване;

45. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;

46. упражнява редовен контрол по опазване чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;

48. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях чрез всички средства за масова информация;

49.отговаря за ежедневното  почистване на улиците и зелените площи в града;

50.отговаря за благоустрояването, организацията и реда на провеждането на  седмичния градски пазар;

51. води Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз, Регистър на категоризираните туристически обекти, Регистър на местата за настаняване и заведения за хранене и настаняване, Регистър на търговските обекти и др. регистри за дейността на сектора;

52. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинските, националните и европейски  програми за временна заетост;

53. подготвя и предоставя списъците и регистрите по дейността, съгласно приетия с Решение № 436/04.08.2017 год. на Министерски съвет  Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала на отворените данни - http://info.opendata.government.bg/

54. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в Общината;

55. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на Общинската администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;

56. подготвя техническо задание за доставка на компютърна техника или възлагане за разработка на софтуер и участва в комисиите за доставката им;

57. осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на Общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;

58. поддържа актуалността на информацията на интернет-страницата на Общината, в частта касаеща дейността на сектора;

59. следи за ефективното използване на наличната техника, локалната мрежа и интернет;

60. следи за неоторизиран достъп по мрежата;

61. оказва методична помощ на специалистите при използване на внедрения софтуер;

62. организира обучение и подпомага персонала, използващ компютърна и периферна техника за придобиване на умения за работа;

63. поддържа в актуално състояние картотека на наличната компютърна  и периферна техника;

64. отговаря за интегрирането и автоматизирането на информационните процеси в Общинската администрация;

65. участва в изготвянето на политиките, целите, процедурите и метриката за оценка на информационната сигурност, в съответствие с Наредбата за общите изисквания на оперативна съвместимост и информационна сигурност;

66. поддържа актуална информация в Регистъра на услугите за предоставяните такива от Сектора;

67. организира дейността по успешно списване на проекти и оказва методична помощ на  отделните ресори в Общината при кандидатстване;

68. участва в екипи по успешно усвояване на структурните фондове на ЕС;

69. във връзка със сигурността на информацията, съгласно ЗЗКИ:

 • прилага и следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане му;
 • прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
 • разработва план за охрана на Общинската администрация чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;
 • оказва методична  помощ  на регистратора и извършва периодични проверки на отчетността и движението на класифицираните материали и документи в регистратурата;
 • осъществява процедурата по обикновено проучване в рамките на Общинската администрация и води регистър на проучените лица по чл. 47 от ЗЗКИ;
 • уведомява ДКСИ при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;
 • информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани  с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;
 • води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;
 • следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията и нейното съхранение;
 • разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;
 • организира и провежда обучението на служителите от Общинската администрация в областта на защита на класифицираната информация;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

70.  във връзка с осъществяване на дейността по отбранително-мобилизационната подготовка и гражданската защита:

 • разработва и поддържа в готовност за изпълнение на плана за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план, плана за защита при бедствия и други планове и документи, свързани с отбранително-мобилизационната дейност  и гражданската защита на населението;
 • организира поддържането в готовност за използване  системата за управление във военно време;
 • организира денонощно дежурство за поддържане в готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение и кризисна обстановка;
 • планира военновременни запаси и държавни резерви;
 • участва в планирането на финансовите средства за осигуряване на дейностите, свързани с отбраната и управлението при кризи.
 • подготвя и организира режимно снабдяване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки;
 • води на оперативен отчет и организира защитата на обектите от критичната инфраструктура;
 • организира и контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградата на Общинската администрация;

71. изготвя вътрешни нормативни актове, наредби и планове за действия при бедствия въз основа на Националната програма за защита при бедствия;

72. организира и контролира дейностите по зимното почистване и поддържане на пътищата;

73. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;

74. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;

75. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз, подготвя договорите и упражнява контрол по спазване на условията им ;

76. внася предложение до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;

77. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределение на превозите между превозвачите на основа на приета от Общинския съвет транспортна схема;

78. извършва процедура по категоризация  на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определена категория;

79. работи за успешната реализация на туристическата политика на общината, като издирва, систематизира, съхранява и предоставя информация за местните туристически атракции, природни забележителности, исторически паметници на културата, хотели, ресторанти, културни събития;

80. прави предложения за облекчаване на регулаторните режими, които се прилагат в общината;

81. подготвя проекти на наредби, правилници и други вътрешно нормативни актове, касаещи дейността на сектора;

82. съдейства при изготвяне на интернет-базирания Годишен доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на администрацията в частта, касаеща дейността му.

83. извършва вписвания в Административния регистър за административните услуги на сектора;

84. води и поддържа в актуален вид публичните регистри, свързани с дейността и ги предоставя за публикуване на интернет страницата на Общината;

 

(3) Служителите в Сектор “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции”  са пряко подчинени на заместник-кмета “Устройство на територията, земеделие, екология и инвестиции”.

 

Чл.38. (1) Отдел  “Общинска собственост,  приватизация и обществени поръчки” включва следните експертни  длъжности:

1. юрисконсулт – 2 щ. бр.;

2. “Търгове, конкурси, приватизация и договори” – 1 щ. бр.;

3. “Обществени поръчки” – 1 щ. бр.;

4. “Общинска собственост” – 1 щ. бр.;

5. “ Благоустрояване, тържища и пазари” – 1 щ. бр..

6. “Инвеститорски контрол” – 1 щ. бр.

 

(2) Отдел “Общинска собственост,  приватизация и обществени поръчки”,  чрез служителите в него:

 1. издирва, проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост;
 2. проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти - държавна собственост;
 3. подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на имоти – държавна собственост;
 4. внася в Общинския съвет предложения за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общински фирми;
 5. подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;
 6. поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите – общинска собственост;
 7. подготвя и предоставя списъците и регистрите по дейността, съгласно приетия с Решение № 436/04.08.2017 год. на Министерски съвет  Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала на отворените данни - http://info.opendata.government.bg/
 8. обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти общинска собственост и подготвя документите, свързани с тях;
 9. издава удостоверителни документи в рамките на своята компетентност;
 10. обработва и докладва преписките за учредяване на възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
 11. изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти общинска

собственост и след приемането им ги привежда в изпълнение;

 1. извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
 2. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
 3. участва в комисиите по разпореждане с общинско имущество;
 4. изготвя справки и издава удостоверения по искане на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;
 5. организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти-общинска собственост и  изготвя договорите.
 6. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл.8 от Закона за общинската собственост и изготвя договорите;
 7. приема и обработва искания и изготвя договорите по Наредба № 6 на Общинския съвет за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти, други елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Дулово;
 8. подготвя и организира процедурите по възлагане на обществени поръчки, в съответствие със Закона за обществените поръчки,  Правилника за приложението му и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
 9. следи за изпълнението на задълженията по сключените договори по горепосочените т. т.  9, 15, 16 и 17;
 10. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи за вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
 11. извършва инвеститорски контрол на обектите, финансирани от общината;
 12. изготвя количествено-стойностни сметки за обекти на територията на общината;
 13. съхранява цялата документация по проведените обществени поръчки и сключените договори по тях;
 14. изготвя проекта за инвестиционната програма на Общината и отчета за нейното изпълнение, който представя в Дирекция „Финанси” и Министерство на финансите, заедно с обяснителна записка;
 15. участва в подготовката и ресурсното осигуряване на програмите за развитие и поддръжка на цялостната транспортна, енергийна и съобщителна системи, на подземното строителство и на сградния фонд на територията на общината;
 16. подготвя проекти на наредби, правилници и други вътрешно-нормативни актове, касаещи дейността на сектора;
 17. подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика;
 18. разработва конкретни процедури за постигане на прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията;
 19. съдейства при изготвяне на интернет-базирания Годишен доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на администрацията в частта, касаеща дейността му;
 20. вписва и актуализира информация в интернет-базирания Административен регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
 21. прави предложения за облекчаване на регулаторните режими, които се прилагат в Общината;
 22. води и поддържа в актуален вид публичните регистри, свързани с дейността и ги предоставя за публикуване на интернет страницата на Общината.

 

(3) Служителите в Отдел “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки” са пряко подчинени на заместник-кмета “Общинска собственост, приватизация и обществени поръчки”.

 

 Чл. 39. (1) Отдел  “Хуманитарни дейности и интеграция на малцинствата” включва следните експертни длъжности:

 1.  “Жилищно настаняване и социално подпомагане” – 1 щ. бр.;
 2.  “Култура и младежки дейности” – 1 щ. бр.;
 3.  “Култура” – 1 щ. бр.
 4. “Вероизповедания и интеграция на малцинствата” – 1 щ. бр.;
 5. секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” – 1 щ. бр.

 

(2) Отдел  “Хуманитарни дейности и интеграция на малцинствата”, чрез служителите в него:

 1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за

организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката /МОН/ и Регионалния инспекторат по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;

 1. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски

заведения и организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;

 1. координира и контролира дейността на здравните специалисти в детските и училищни заведения;
 2. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
 3. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
 4. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 5. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и

младежки проблеми;

 1. осигурява дейността на общинската комисия по жилищно настаняване;
 2. разработва и създава условия за прилагане на програми, проекти и решения със социална

насоченост;

 1. разработва   стратегия /концепция/ за  осъществяване на социалната жилищна политика на

Общината и следи за последователното й изпълнение;

 1. работи в тясно взаимодействие с Дирекция „Социално подпомагане” и Органа по настойничество

и попечителство в общината;

 1. участва в изготвянето и изпълнението на общинска програма за закрила на детето и програма за

закрила на деца с изявени дарби;

 

 1. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районната

здравноосигурителна каса /РЗОК/ разработва и актуализира здравната карта на общината;

 1. участва в комисии, разглеждащи  социални проблеми в общината;
 2. координира и контролира дейностите в ДВХПР – с. Правда и ЦНСТ – гр. Дулово;
 3. координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите;
 4. организира и координира цялостната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН );
 5. подготвя планове и програми за дейността на МКБППМН, конкретни инициативи и проекти;
 6. анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на общината;

       20. контролира заетостта на лицата по Програмата за полагане на обществено полезен труд от лица на месечно социално подпомагане;

       21. организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида и социалните услуги, предоставяни в общността и в институциите;

       22. изготвя и организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”;                                                                                                                                                                                                                                                     

23. осъществява дейност в координация с професионални сдружения, браншови и съсловни

организации – Български червен кръст, НПО, реализиращи социални и здравни програми;

      24. вписва в регистър сгради, в режим на етажна собственост и сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост и издава удостоверения за регистрацията;

      25. изготвя и организира изпълнението  на общинската  културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;

      26. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали,

определени като приоритети в културната програма на общината;

координира дейностите за развитие на музейното дело и полага грижи за опазване на културно

историческото наследство, паметниците на архитектурата и декоративно-монументалните изкуства;

съдейства за развитие, съхранение и разпространение на художествено-творческите ценности;

извършва експертна дейност и координира работата на читалищата в пряко взаимодействие с

Министерство на културата, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания

подготвя проекти на наредби, правилници и други вътрешно-нормативни актове, касаещи дейността на отдела;

координира дейности по проучване на военните паметници и гробове;

прави предложения и участва в разработването на програми и проекти за интегриране на малцинствените групи;

съдейства на гражданите и ги консултира в случаи на дискриминационно отношение към тях;

осъществява връзка и координация с Комисията за защита от дискриминация;

поддържа Регистър на вероизповеданията;

провежда социалната политика на Общината към  малцинствените групи население;

предоставя необходимата информация за вписване в интернет-базирания Административен регистър по чл. 61 от Закона за администрацията и поддържа актуална информация в Регистъра на услугите за предоставяните такива от Отдела;

съдейства при изготвяне на Годишния доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на администрацията в частта, касаеща дейността му.

подготвя и предоставя списъците и регистрите по дейността, съгласно приетия с Решение № 436/04.08.2017 год. на Министерски съвет  Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала на отворените данни - http://info.opendata.government.bg/

съдейства при изготвяне на Годишния доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на администрацията в частта, касаеща дейността му.

води и поддържа в актуален вид публичните регистри, свързани с дейността и ги предоставя за  публикуване   на интернет страницата на Общината.

 

(3) Служителите в Отдел “Хуманитарни дейности и интеграция на малцинствата” са пряко подчинени на заместник-кмета “Хуманитарни дейности”.

 

 

 

Раздел V

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

 

Чл. 40.(1) Звеното за вътрешен одит е извън състава на общата и специализирана администрация и е на пряко подчинение на кмета на общината.

 

(2) Звеното  за вътрешен одит   включва следните длъжности:

1. ръководител „Вътрешен одит” – 1 щ. бр.;

2. вътрешенен одитор – 1 щ. бр.

 

(3) Звеното за вътрешен одит, чрез служителите в него извършва следната дейност:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, който съгласува с кмета на общината;

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;

4. дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на общината;

6. проверява и оценява съответствието на дейностите/процесите със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите/процесите;

7. консултира кмета и останалото ръководство на Общината по тяхно искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

8. докладва и обсъжда с кмета на общината и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

9.  дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага кмета на общината при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

10. изготвя обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит и чрез кмета на общината го изпраща на Министъра на финансите в срок до 28.02. на следващата година;

11. подготвя и изпраща чрез кмета на общината всички необходими документи и материали, изисквани от  Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит при Министерството на финансите във връзка с осъществяване на функциите му;

12. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;

13.съдейства при изготвяне на Годишния доклад  по чл. 62, ал.1 от Закона за администрацията за състоянието на администрацията в частта, касаеща дейността му.

 

(4) Ръководителят „Вътрешен одит” вменява конкретните задължения на Вътрешния одитор с изготвяне на длъжностна характеристика.

(5)  Ръководителят „Вътрешен одит”  извършва периодично оценяване на изпълнението на длъжността „Вътрешен одитор”,  в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценяване на служителите в държавната администрация.

(6) Ръководителят „Вътрешен одит” съгласува заявления за отпуски на Вътрешния одитор, заповеди на кмета на общината и всяка кореспонденция на Общинската администрация, касаеща дейностите в звеното.  

(7) Ръководителят „Вътрешен одит” в своята работа предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

Чл. 41. (1) Главният архитект е в структурата на Общинската администрация,   извън състава на общата и специализирана администрация и е на пряко подчинение на кмета на общината.

 

(2) Длъжността е на половин щатна бройка.

(3) Главният архитект извършва следните дейности:

 1. разрешава временни строежи и издава разрешения за строеж;
 2. издава удостоверения за въвеждане в експлоатация;
 3. издава визи за проучване и проектиране на сгради;
 4. одобрява и съгласува инвестиционни проекти в част;
 5. съгласува идейни проекти;
 6. издава становища относно законността на обектите;
 7. одобрява проекти за узаконяване;
 8. одобрява екзекутивна документация;
 9. издава становища относно законосъобразността и допустимостта на искания за промяна на действащи планове;
 10. одобрява проекти при доброволна и съдебна делба за всички видове сгради;
 11. участва в заседанията на ЕСУТ и ги ръководи;
 12. участва в изготвянето на подробни устройствени планове – служебно проектирани;
 13. консултира граждани и юридически лица;
 14. изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на общината.

 

Чл. 42. (1) Финансовият контрольор е в структурата на Общинската администрация,   извън състава на общата и специализирана администрация и е на пряко подчинение на кмета на общината.

 

(2) Финансовият контрольор извършва следните дейности:

 1. Осъществява предварителен контрол по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с финансовата дейност на Общината;
 2. участва в изграждането, въвеждането и актуализирането на Системата за финансово управление и контрол в Общината;
 3. изготвя годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор в Общината;
 4.  изготвя доклад за приемане на годишните финансови отчети на търговските дружества със 100 % общинско участие в капитала на Общината;
 5. работи пряко и в единодействие със Звеното за вътрешен одит;

 

      (3) В своята работа финансовият контрольор предприема действия, с цел реализация на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

 

 

 

Глава пета

ОРГАНИЗИЦИЯ НА РАБОТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Чл. 43. (1) Дейността на Общинската администрация се осъществява от служители по служебно или трудово правоотношение на ръководни, експертни и технически длъжности.

(2) От държавни служители са заети общо 9 щатни бройки:

 1. ръководни длъжности – 5 щ. бр.;
 2. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции – 4 щ. бр.;

 

(3) От лица, работещи по трудово правоотношение са заети:

 1. експертните длъжности със спомагателни функции;
 2. техническите длъжности.

(4) Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции по ал. 2, т.2 в Общинската администрация, с изключение на юрисконсултите, може да се заемат и от лица по трудово правоотношение.

 

Чл.44. (1) Длъжностите в Общинската администрация по трудово правоотношение се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени с Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

(2) Постъпването на държавна служба по Закона за държавния служител в Общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(3) Ръководителите на административните звена в Общинската администрация могат да определят допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

 

Чл.45.(1) Служителите в Общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към тях, Правилника за вътрешния трудов ред, както и всички приети от Общинския съвет и/или утвърдени от кмета на общината вътрешно-нормативни актове.

(2) Правилника за вътрешния трудов ред се подготвя от секретаря на общината, утвърждава се от кмета на общината и е задължителен за всички служители.

 

Чл.46. (1) Служителите в Общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните си характеристики, работните планове и заповедите за възлагане.

(2) При отсъствие на служител, той бива заместван от посочено от ресорния ръководител лице от  състава на  подопечното му звено.

(3) За изпълнение на своите задължения, както и при изпълнение на други задължения по заместване, служителите имат право на възнаграждение и отпуск по ред, определен от трудовото законодателство.

 

Чл.47. (1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, осигуряват методична помощ, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността на подопечните си структурни звена, в съответствие с определените в този Правилник функции. Те изпълняват и други задачи, определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) Ръководителите на административните звена са длъжни да осигурят достъп на подопечните си служители до всяка информация и  нормативните актове, касаещи изпълнението на трудовата им дейност;

(3) Ръководителите на административните звена са отговорни за правилното архивиране и опазване на създадените документални материали в подопечните им звена.

(4) При прекратяване на трудови или служебни правоотношения със служители, в т.ч. и ръководители, последните са длъжни да организират предаване на документацията с протокол на служител от съответното структурно звено или на завеждащият учрежденския архив.

(5) При продължително отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице на ръководна длъжност от състава на Общинската администрация.

 

Чл. 48.(1) Служителите от Общинската администрация са длъжни:

 1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно, в съответствие със законите на страната и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация (ПМС № 57 от 02.04.2020 г. );
 2. с ежедневната си работа и поведение да допринасят за издигане авторитета на Общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;
 3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;
 4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;
 5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и Общината;
 6. да проявяват инициативност и креативност, като правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за постигане на нужната ефективност и ефикасност в работата;
 7. да повишават професионалната си квалификация, да следят и прилагат новостите в работата си;
 8. в своята сфера на дейност да изготвят пълни и компетентни отговори на заявления, искания, сигнали и предложения  на граждани и висшестоящи органи  в законов срок;
 9. да пазят държавната и служебна тайна в съответствие със закона;
 10. да са запознати със структурата и организацията на работа на Общинската администрация и Общинския съвет;
 11. да познават и прилагат вътрешните нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност;
 12. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др., с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на Общината;
 13. да опазват  и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;
 14. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда;

 

(2) Служителите в Общинската администрация не са длъжни да изпълняват неправомерна заповед, издадена по установения ред,  когато тя съдържа очевидно за тях правонарушение.

 

Чл. 49. На служителите и работниците в Общинската администрация ежегодно се предоставят средства за закупуване на  представително или работно облекло, като конкретната стойност се определя със заповед на кмета на общината, в зависимост от спецификата им на работа.

 

Чл. 50.  (1) Служителите имат право на допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда или Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавна администрация.

(2) Кметът на общината може да сключва втори трудов договор със служители само за осъществяване на дейност, която е извън техните конкретни трудови задължения по длъжностна характеристика и ако работата се извършва в извън установеното работно време.

(3) На служителите, с тяхно съгласие и срещу допълнително възнаграждение, кметът на общината може да възлага допълнителни задължения, във връзка с изпълнението и/или управлението на:

 1. проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, по

които Общинската администрация е бенефициент, при условията на чл. 49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от  Европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори, по  които Общинската администрация е бенефициент.

 

 

Чл. 51.(1) Работното време  на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Началото и края  на работното време и почивките  на служителите  от Общинската администрация се определят с Правилника за вътрешния трудов ред и заповед на кмета на общината.

(3) Отделни звена в Администрацията в определени периоди могат да работят и по друг, предварително съгласуван график,  в интерес на гражданите.

 

 

Чл. 52. За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време, служителите имат право  на допълнително заплащане по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и допълнителен отпуск по Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

 

Чл.53. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

 

Чл.54. При констатиране на административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за нерегламентирани практики, служителите докладват на преките си ръководители.  При бездействие или констатиране на нарушение от страна на пряк ръководител, служителят докладва писмено на кмета на общината.

 

Чл.55.  Служителите в Общинската администрация могат да се сдружават и членуват в синдикална организация с оглед защита на техните трудови и осигурителни права и интереси.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

&1 Устройственият правилник на Общинската администрация е утвърден със Заповед № РД-04-253 от 29.04.2020 г. на кмета на общината, влиза в сила от датата на заповедта и отменя досега действащия Устройствен правилник с последно утвърдена актуализация със Заповед № РД-04-617 ОТ 15.10.2018 г. на кмета на общината.

&2 Численият състав на отделните звена е в съответствие с одобрения им брой с Решение на ОбС – Дулово № 66 от 31.03.2020 г. за приемане на структурата на Общинската администрация.

&3 Измененията и допълненията на Устройствения правилник стават със заповед на кмета на общината,  обосноваваща необходимостта от тях.

 

 

 

 

 

Съгласувал,

Рейхан Узунов

Секретар на община