Публични търгове чрез явно наддаване

28.05.2020 16:06

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-308/28.05.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 17.06.2020г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

    1. Поземлен имот с ид.№87504.13.14 по КК и КР на с.Яребица, община Дулово, с площ на имота 681кв.м., с трайно предназначение на територията урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване. Имотът е описан в АЧОС №1744/30.01.2020г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№199/31.01.2020г., Акт №145, том 1, при първоначална тръжна цена в размер на 1687,50лв., стъпка за наддаване 168,75лв., депозит в размер на 168,75лв. и начален час на провеждане 10,00ч.
    2. Поземлен имот с ид.№58709.20.69, местност „Айванлъка“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Прохлада, Община Дулово, с площ на имота 3755кв.м., трета категория на земята, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, номер по предходен план 000069. Имотът е описан в АЧОС №5961/09.03.2020г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег.№451/10.03.2020г., акт №131, том 2, при първоначална тръжна цена в размер на 7097,00лв., стъпка за наддаване 709,70лв., депозит в размер на 709,70лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 05.06.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/             5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 08.07.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 25.06.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

28.05.2020г.                                    Общинска администрация Дулово

гр.Дулово