Публични явни търгове за отдаване под наем

03.06.2020 17:06

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-327/03.06.2020г. на кмета на Община Дулово на 25.06.2020г. да се проведат публични явни търгове за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

 

1.1. 5,85кв.м -Част от покрива на едноетажна сграда представляваща кметство  с.Таслаково, находяща се в с.Таслаково, ул.“Първа“ №32, описана в АПОС №726/13.07.2004г., с предназначение – за поставяне на антени и съоръжения на мобилен оператор, при първоначален годишен наем в размер на  1825,20лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 182,52лв и депозит в размер на 182,52лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 

1.2. 4,5кв.м. – част от УПИ III в кв.6, в с.Таслаково, ул.“Първа“ №32, описан в АПОС №726/13.07.2004г., вписан в Служба по вписвания с вх. Рег.№911/10.08.2004г., Акт №88, том III, н.д. 529, п.к.38, с предназначение – за поставяне на външно стълбище към сградата на кметство с.Таслаково, при първоначален годишен наем в размер на 109,62лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 10,96лв и депозит в размер на 10,96лв. и начален час на провеждане 10,15 часа.

 

1.3.Част от имот публична общинска собственост – помещение в сградата на кметство с.Овен, находяща се в с.Овен, ул.”Първа”, с площ 12кв.м., актувано с АПОС №902/12.03.2007г., вписан под №435/16.03.2007г.  в Агенцията по вписванията, кв.20, УПИ Х – 167 по регулационния план на с.Овен, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на  165,60лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 16,56лв и депозит в размер на 16,56лв. и начален час на провеждане 10,30 часа.

 

1.4. Част от имот публична общинска собственост – помещение в  сграда за Младежки дом в с.Вокил, ул.”Витоша” №65, с площ 15кв.м., актувано с АПОС №469/11.07.2001г., кв.12, УПИ ХII по регулационния план на с.Вокил, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 207,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 20,70лв и депозит в размер на 20,70лв. и начален час на провеждане 10,45 часа.

 

1.5. Част от имот публична общинска собственост – помещение в сградата на кметство с.Грънчарово, с площ 10кв.м., актувано с АПОС №345/08.06.2000г., кв.18, УПИ ХIV - 111 по регулационния план на с.Грънчарово, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, при първоначален годишен наем в размер на 138,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 13,80лв и депозит в размер на 13,80лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговетеще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 15.06.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 16.07.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 07.07.2020г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

03.06.2020г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово