Публични явни търгове за отдаване под наем

11.06.2020 15:06

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-359/11.06.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:1.На 01.07.2020г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните недвижими имоти:

1.1.Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Руйно, ул.”Първа” №19, УПИ ІV, кв.7, представляващ кметство с.Руйно, описан в АПОС №1281/14.07.2011год., вписан в Служба по вписванията с вх. рег.№1001/11.07.2011г., акт №124, том 4, п.и. 10552, с площ 1 кв.м. пред западния вход на сградата, с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 443,40лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 44,34лв. и стъпка на наддаване 44,34лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Руйно, ул.”Първа” №19, УПИ ІV, кв.7, представляващ кметство с.Руйно, описан в АПОС №1281/14.07.2011год., вписан в Служба по вписванията с вх. рег.№1001/11.07.2011г., акт №124, том 4, п.и. 10552, с площ 1 кв.м. пред западния вход на сградата, с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 443,40лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 44,34лв. и стъпка на наддаване 44,34лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3.Част от имот публична общинска собственост, представляваща част от партера, до стълбището на сградата на общинска администрация Дулово, находяща се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с ид.№24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №450/21.03.2001г. с площ 1 /един/ кв.м., с предназначение – поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 506,76лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 50,67лв. и стъпка на наддаване 50,67лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

1.4.Част от коридора на втори етаж, с площ 1 /един/ кв.м., до стълбището, в сградата на общинска администрация Дулово, находяща се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, с ид.№24030.501.1928.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, описан в АПОС №450/21.03.2001г., с предназначение – поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 506,76лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 50,67лв. и стъпка на наддаване 50,67лв. и начален час на провеждане 11,30часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговетеще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 19.06.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 22.07.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 13.07.2020г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. След сключване на договора за отдаване под наем, наемателят се задължава да заплаща всички разходи свързани с функционирането на поставената кафе-машина – разходи за вода и ел.енергия.

9. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

10. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

 

11.06.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово