С В И К В А М ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.06.2020 15:23

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

 

ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на30.06.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Изменение на Решение № 66 по Протокол № 6/31.03.2020г. на Общински съвет-Дулово /Вх.№ 234/12.06.2020г./
  2. Актуализация на основните месечни трудови възнаграждения на кметове на кметства в община Дулово /Вх.№ 224/05.06.2020г./
  3. Разпореждане с имот – частна общинска собственост УПИ ХIV, кв.13 по регулационния план на с. Межден /Вх.№ 232/12.06.2020г./
  4. Разпореждане с имот – публична общинска собственост и одобряване на цена за сключване на предварителен договор по ред на чл.15 ЗУТ /Вх.№ 233/12.06.2020г./
  5. Отдаване под наем на част от имот -  общинска собственост, находящ се в с.Орешене /Вх.№ 235/15.06.2020г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

    

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово