ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово

25.06.2020 14:08

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

д-р Юксел Ахмед – кмет на Община Дулово

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственостПриложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26, ал.3, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.22 от Наредба №2 на общински съвет гр.Дулово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предлагам Общински съвет гр.Дулово да вземе следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, Приложение №1 - актуализира с увеличение в размер на 3,8% Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и терени/ в община Дулово. Размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 3,8%, считано от 01.09.2020г. включително, съобразно отчетения от Националния статистически институт - годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2019г. в размер на 3,8%.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово

 

 

М О Т И В И

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАИЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.26, ал.3, чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК, чл.22 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет Дулово се изменя Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имот – общинска собственост – Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово.

 

Причини, които налагат приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт: съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2019г. в размер на 3,8%, началните наемни цени по категории посочени в Тарифата за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово – проект, се увеличават в размер на 3,8%. Размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 3,8%, считано от 01.09.2020г. включително.

Целта, която се поставя при приемането на проекта за изменение на Тарифата е актуализирането на Тарифата в съответствие с реалните цени на наемите към настоящия момент.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението – не е свързано с изразходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Дулово, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

Очакваните резултати са:

  • Актуални цени за отдаване под наем за 1кв.м. реална площ на общински недвижим имот собственост на Община Дулово.
  • Получаване на реална цена, актуална към настоящия момент за отдадените под наем площи.

 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящото предложение е в съответствие с нормативните актове на Република България и Община Дулово, както и с тези на Европейското законодателство.

 

В срок от 25.06.2020г. до 25.07.2020г. ви уведомяваме, че Докладната записка, Мотивите, Уведомлението и Тарифа-проект са публикувани на страницата на Община Дулово, като в писмен вид са на разположение в стая 24, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр.Дулово. Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища, чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/ или по електронната поща на e-mail:dulovokmet@abv.bg.

 

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

У В Е Д О М Я В А М Е

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНАТА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1КВ.М. ПОЛЕЗНА ПЛОЩ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.26, АЛ.3, ЧЛ.28, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ЧЛ.79 ОТ АПК, ЧЛ.22 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО.

 

Съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2019г. в размер на 3,8%, началните наемни цени по категории посочени в Тарифата за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в Община Дулово – проект, към Наредба №9 на Община Дулово, се увеличават в размер на 3,8%. Размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 3,8%, считано от 01.09.2020г. включително.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му, с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от 25.06.2020г. до 25.07.2020г. Докладната записка, Мотивите, Уведомлението и Тарифа-проект са публикувани на страницата на Община Дулово, като в писмен вид са на разположение в стая 24, ет.2 в сградата на Общинска администрация гр.Дулово. Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища, чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово – гр.Дулово, ул.“Васил Левски“ №18, стая №3 или по електронната поща на e-mail:dulovokmet@abv.bg.

 

 

Д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово

Прикачени файлове