До края на юли се подават декларациите за дължими данъци за второто тримесечие на 2020 г.

16.07.2020 17:23

До 31 юли 2020г.  всяко  предприятие или  самоосигуряващо се лице, което е изплатило  на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и е задължено да удържа авансов данък върху тези доходи, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията  - по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО(образец  4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.