Публичен търг чрез явно наддаване

17.07.2020 16:01

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-450/17.07.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 05.08.2020г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

    1. УПИ XIV – 366 – жилищен, в кв.13 по регулационния план на с.Межден от 1992г., с площ 1415кв.м., ведно с полумасивен склад със ЗП 12кв.м., навес със ЗП 35кв.м. и бетонна рампа, описан в АЧОС №1564/10.05.2016г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег.№786/12.05.2016г., акт №157, том 3, при граници на имота – улица, УПИ XV – 365, мера и УПИ XIII – 367,  при първоначална тръжна цена в размер на 4360,00лв. без ДДС, стъпка за наддаване 436,00лв., депозит в размер на 436,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търгътщесепроведе в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 27.07.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация Дулово - гр. Дулово, ул.“Васил Левски“ №18.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/             5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 25.08.2020г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 14.08.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

17.07.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово