Публичен явен търг за отдаване под наем

17.07.2020 16:02

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-452/17.07.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявява:

1.На 05.08.2020г. ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот:

    1. 20 кв.м., част от тротоар по улица „Първа“ в село Орешене, находящи се пред УПИ IV-107, кв.13 по плана за регулация на село Орешене, за монтиране на преместваемо съоръжение „Сенник“, с предназначение за заведение с употреба на алкохол, с първоначален годишен наем в размер на 420,00лв., депозит за участие в търга – 42,00лв. и стъпка на наддаване 42,00лв.и начален час на провеждане 10,30часа.

 

2.Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгътще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 27.07.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 25.08.2020г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 14.08.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

9. Наемателите нямат право да преотдават наетия имот на трети лица.

 

 

 

 

17.07.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово