С В И К В А М ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

17.07.2020 18:04

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

С В И К В А М

ДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на28.07.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на върнато Решение № 114 по Протокол № 9/30.06.2020г., съгласно Заповед № АК-02-2/13.07.2020г. на областния управител на обл.Силистра /Вх.№ 283/14.07.2020г./
 2. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Актуализиране списъка на средищни училища и детски градини в община Дулово за учебната 2020/2021 г. /Вх.№ 275/09.07.2020г./
  2. Утвърждаване на проект за мрежа и щат в училищата и детските градини на територията на община Дулово за учебната 2020/2021г. /Вх.№ 282/14.07.2020г./
  3. Приемана на Наредба за изменение на Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост в Приложение № 1-Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово  /Вх.№ 288/16.07.2020г./
  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребица /Вх.№ 270/07.07.2020г./
  5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Овен/Вх.№ 271/07.07.2020г./
  6. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Прохлада/Вх.№ 272/07.07.2020г./
  7. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№287/15.07.2020г./
  8. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 288/15.07.2020г./
  9. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №87504.138.30 по КК и КР на с. Яребица/Вх.№ 286/14.07.2020г./
 3. Предложение от Марин Христов Малчев – общински съветник, относно промяна мястото за провеждане на седмичен пазар в гр.Дулово /Вх.№ 278/10.07.2020г./
 4. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.                 
 5. Други въпроси и изказвания.

    

 

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово