С В И К В А М ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.08.2020 20:40

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на25.08.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Актуализация на проект мрежа и щат в детски градини в община Дулово за учебната 2020/2021 г. /Вх.№ 314/14.08.2020г./
  2. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в с.Секулово/Вх.№ 308/06.08.2020г./
  3. Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост , находящи се в гр.Дулово /Вх.№ 321/17.08.2020г./
  4. Отдаване под наем на обособени части от имоти общинска собственост /Вх.№ 324/17.08.2020г./
  5. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор за продажба на част от имот –частна общинска собственост, находящ се в с.Вокил /Вх.№ 318/17.08.2020г./
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по плана за регулация на с.Правда /Вх.№ 319/17.08.2020г./
  7. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Дулово /Вх.№ 320/17.08.2020г./
  8. Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на ограда на част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Дулово /Вх.№ 317/17.08.2020г./
  9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част  от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово, в полза на НЧ „Бялата лястовица-2018“ /Вх.№ 323/17.08.2020г./
  10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част  от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово, в полза на Районна здравноосигурителна каса гр.Силистра /Вх.№ 322/17.08.2020г./
  11. Учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение през поземлени имоти-публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Межден /Вх.№ 325/17.08.2020г./
  12. Учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение през поземлени имоти-публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Межден /Вх.№ 326/17.08.2020г./
  13. Разпореждане с част от имот  общинска собственост УПИI-195, 196, кв.16 отреден за „кметство“ по плана за регулация на с.Поройно /Вх.№ 327/18.08.2020г./
  14. Отпускане на временен безлихвен заем по проект „Нова възможност за младежка заетост“ /Вх.№ 330/19.08.2020г./
 2. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 3. Други въпроси и изказвания.

    

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово