С В И К В А М ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

22.09.2020 06:45

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на29.09.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета, Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2019г. /Вх.№ 343/28.08.2020г./
  2. Включване на Историческия музей-гр.Дулово към делегираните от държавата дейности, финансирани с натурални и стойностни показатели през 2021г. /Вх.№ 362/14.09.2020г./
  3. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Дулово /Вх.№ 370/17.09.2020г./
  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Яребица/Вх.№ 372/17.09.2020г./
  5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Черник /Вх.№ 371/17.09.2020г./
  6. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост по регулационния план на с. Боил /Вх.№ 373/17.09.2020г./
  7. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Грънчарово /Вх.№ 374/17.09.2020г./
  8. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Полковник Таслаково /Вх.№ 375/17.09.2020г./
  9. Предложение по реда на чл.31, ал.1 от Закона за собствеността за закупуване на част от недвижим имот по плана за регулация на с. Скала /Вх.№ 368/16.09.2020г./
  10. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ по плана за регулация на с. Овен  /Вх.№ 377/18.09.2020г./
  11. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост /Вх.№ 359/04.09.2020г./
  12. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост /Вх.№ 366/16.09.2020г./
  13. Отдаване под наем на обособена част от имот общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 364/16.09.2020г./
  14. Даване на предварително съгласие трасето и сервитутите на „Директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена мощност на „Каолин“ ЕАД през поземлени имоти-общинска собственост или стопанисвани от общината /Вх.№ 367/16.09.2020г./
  15. Одобряване на проект за изменение подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) за УПИ I, кв.1а по регулационния план на с. Черник и частично изменение на уличната регулация от о.т. 69 до о.т. 70, с цел поставяне на регулационни линии в съответствие с имотните граници на ПИ с ид. № 81966.500.958 по КК и КР на с. Черник и разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота /Вх.№ 378/18.09.2020г./
 2. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 3. Други въпроси и изказвания.

    

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово