Публични търгове чрез явно наддаване

25.09.2020 06:03

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-580/23.09.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:1.На 14.10.2020г. да се проведат публични търгове чрез явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.ПИ с ид. № 24030.6.494, с площ 1 155 кв. м., по КК и КР на гр. Дулово, одобрени със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г., находящ се в местността “Брястовете”, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3;  номер по предходен план: 006494., описан в АЧОС № 5968/06.07.2020г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 872/06.07.2020 г., акт № 51, том 4, при пазарна цена в размер на 1 571,40 лв. без ДДС (хиляда петстотин седемдесет и един лева и четиридесет стотинки), стъпка за наддаване 157,14 лв., депозит в размер на 157,14 и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. ПИ с ид. № 24030.6.493, с площ 1 119 кв. м., по КК и КР на гр. Дулово, одобрени със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г., находящ се в местността “Брястовете”, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; номер по предходен план: 006493., описан в АЧОС № 5969/06.07.2020 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 871/06.07.2020 г., акт № 50, том 4, при пазарна цена в размер на 1 522,40 лв. без ДДС (хиляда петстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки), стъпка за наддаване 152,24 лв., депозит в размер на 152,24лв.  и начален час на провеждане 10,15ч.

1.3. ПИ с ид. № 24030.6.490, с площ 1 290 кв. м., по КК и КР на гр. Дулово, одобрени със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г., находящ се в местността “Брястовете”, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; номер по предходен план: 006490, описан в АЧОС № 5970/08.07.2020 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 890/08.07.2020 г., акт № 67, том 4, при пазарна цена в размер на 1 755,00 лв. без ДДС (хиляда седемстотин петдесет и пет лева и нула стотинки), стъпка за наддаване 175,50 лв.,  депозит в размер на 175,50лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

        

1.4. ПИ с ид. № 24030.6.491, с площ 1 022 кв. м., по КК и КР на гр. Дулово, одобрени със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г., находящ се в местността “Брястовете”, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3;  номер по предходен план: 006491, описан в АЧОС № 5971/08.07.2020 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 891/08.07.2020 г., акт № 68, том 4, при пазарна цена в размер на 1 390,40 лв. без ДДС (хиляда триста и деветдесет лева и четиридесет стотинки), стъпка за наддаване 139,04 лв., депозит в размер на 139,04лв. и начален час на провеждане 10,45ч.

1.5. ПИ с ид. № 24030.6.492, с площ 1 116 кв. м., по КК и КР на гр. Дулово, одобрени със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г., находящ се в местността “Брястовете”, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; номер по предходен план: 006492, описан в АЧОС № 5972/08.07.2020 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 892/08.07.2020 г., акт № 69, том 4, при пазарна цена в размер на 1 518,30 лв. без ДДС (хиляда петстотин и осемнадесет лева и тридесет стотинки), стъпка за наддаване 151,83 лв., депозит в размер на 151,83лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

1.6. ПИ с ид. № 24030.6.489, с площ 1 494 кв. м., по КК и КР на гр. Дулово, одобрени със Заповед № РД-18-51/31.08.2007 г., находящ се в местността “Брястовете”, с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 3; номер по предходен план: 006489, описан в АЧОС № 5973/13.07.2020 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 905/13.07.2020 г., акт № 81, том 4, при пазарна цена в размер на 2 032,50 лв. без ДДС (две хиляди тридесет и два лева и петдесет стотинки), стъпка за наддаване 203,25 лв., депозит в размер на 203,25лв. и начален час на провеждане 11,15ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 05.10.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/             5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 04.11.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 26.10.2020г в стая №3, на

първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

 

23.09.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово