Публични явни търгове за отдаване под наем

25.09.2020 06:07

О Б Я В А

 

 

На основание Заповед №РД-04-579/23.09.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 13.10.2020г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните недвижими имоти:

1.1. Част от имот общинска собственост с ид.№24030.501.3203, с площ             100 кв.м., с АПОС №165/05.01.1999г., находящ се на ул.“Васил Левски“ в гр.Дулово, пред имот с ид.№24030.501.688.4.19, за монтиране на преместваемо съоръжение “Сенник” с предназначение за заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 2820,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 282,00лв. и депозит за участие в търга – 282,00лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот общинска собственост с ид.№24030.501.3386, с площ             40 кв.м., с АПОС №165/05.01.1999г., находящ се на ул.“Ангел Кънчев“ в гр.Дулово, пред имот с ид.№24030.501.694, за монтиране на преместваемо съоръжение “Сенник” с предназначение за заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 1128,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 112,80лв. и депозит за участие в търга – 112,80лв. и начален час на провеждане 10,15часа.

1.3. Част от имот общинска собственост с ид.№24030.501.3234, с площ             25 кв.м., с АПОС №165/05.01.1999г., находящ се на ул.“Васил Левски“ в гр.Дулово, пред имот с ид.№24030.501.324.1.1, за монтиране на преместваемо съоръжение “Сенник” с предназначение за заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 705,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 70,50лв. и депозит за участие в търга – 70,50лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.4. Част от имот общинска собственост с ид.№24030.501.3234, с площ             40 кв.м., с АПОС №165/05.01.1999г., находящ се на ул.“Васил Левски“ в гр.Дулово, пред имот с ид.№24030.501.696.1, за монтиране на преместваемо съоръжение “Сенник” с предназначение за заведение с употреба на алкохол, при първоначален годишен наем в размер на 1128,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 112,80лв. и депозит за участие в търга – 112,80лв. и начален час на провеждане 10,45часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговетеще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 

 

 

 

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 01.10.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 02.11.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 21.10.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена,

специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

23.09.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово