СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

30.09.2020 18:00

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА 2021Г.

 

ЗАПОВЕДТА Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.63, АЛ.2 ОТ ЗМДТ И ЧЛ.14, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №353/05.03.2003Г. ИЗМ. И ДОП.С РЕШЕНИЯ №333/21.12.2009Г., РЕШЕНИЕ №424/31.05.2010Г., РЕШЕНИЕ №515/27.01.2011Г. , №110/15.06.2012Г., №170/25.09.2012Г.,№338/13.11.2013г.;№9/23.12.2015г.;№247/25.04.2017г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДУЛОВО.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВКЛЮЧВА:

 І. Райониране за гр.Дулово и граници, където през 2021 година ще се извършват услугите по: сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от контейнери и кофи, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения на твърди битови отпадъци.

По улици и зони по график за сметосъбиране и сметоизвозване- /приложение -1/

 

ІІ. Райониране за населените места от територията на община Дулово и граници, където през 2021 година ще се извършват услугите по: сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци от контейнери и кофи, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения на твърди битови отпадъци.

По населени места по график за сметосъбиране и сметоизвозване- /приложение-2/

      

IІІ. Сметосъбирането и сметоизвозването да се извършва съгласно изготвените и съгласувани от Община Дулово графици на „Астон сервиз”ООД , съгласно сключен договор.

 

IV.Дейностите по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Дулово и почистване на замърсени площи в цялата община   да се извършват от „СОЧ” ЕООД гр.Дулово, съгласно сключен договор.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ПРОЕКТА НА ЗАПОВЕДТА/ И  ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, А СЪЩО И ПРИ  Баязит Алиш-главен специалист „Екология“ И ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ №3/.

 

 

 

 

 

 

    

    д-р Юксел Ахмед:

     кмет на Община Дулово

    

     съгласувал:

     Юксел Исмаил:

     зам.- кмет на Община Дулово         

Прикачени файлове