Публични явни търгове за отдаване под наем

08.10.2020 18:00

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-603/08.10.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 27.10.2020г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/стопански години на следните недвижими имоти:

1.1. 26,000 дка част от ПИ №47696.40.34 по КК и КР на с. Межден, община Дулово, нива, пета категория на земята, с обща площ 73122 кв.м., описан в АЧОС №5898/19.08.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 1187,68 лв., стъпка на наддаване в размер на 118,76 лв. и депозит в размер на 118,76 лв. и начален час на провеждане 9,30часа.

1.2 ПИ №57813.23.72 по КК и КР на с. Поройно, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 76598 кв.м., описан в АЧОС №5864/21.12.2016г., при първоначален годишен наем в размер на 3060,94 лв., стъпка на наддаване в размер на 306,09 лв. и депозит в размер на 306,09 лв. и начален час на провеждане 9,45часа.

1.3 ПИ №38073.19.12 по КК и КР на с. Колобър, община Дулово, нива, трета категория на земята, с площ 88679 кв.м., описан в АЧОС №691/09.03.2004г., при първоначален годишен наем в размер на 4556,38 лв., стъпка на наддаване в размер на 455,63 лв. и депозит в размер на 455,63 лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.4 ПИ №66038.1.7 по КК и КР на с. Секулово, община Дулово, нива, трета категория на земята, с площ 100016 кв.м., описан в АЧОС №5413/06.07.2006г., при първоначален годишен наем в размер на 5138,00 лв., стъпка на наддаване в размер на 513,80 лв. и депозит в размер на 513,80 лв. и начален час на провеждане 10,15часа.

1.5 ПИ №31125.12.2 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, четвърта категория на земята, с площ 10002 кв.м., описан в АЧОС №5887/10.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 456,80 лв., стъпка на наддаване в размер на 45,68 лв. и депозит в размер на 45,68 лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.6 ПИ №31125.17.3 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, четвърта категория на земята, с площ 15004 кв.м., описан в АЧОС №5888/10.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 685,20 лв., стъпка на наддаване в размер на 68,52 лв. и депозит в размер на 68,52 лв.и начален час на провеждане 10,45часа.

1.7 ПИ №331125.12.65 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 6919 кв.м., описан в АЧОС №5885/10.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 316,11 лв., стъпка на наддаване в размер на 31,61 лв. и депозит в размер на 31,61 лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

1.8 ПИ №331125.11.91 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, пета категория на земята, с площ 7002 кв.м., описан в АЧОС №5886/10.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 279,72 лв., стъпка на наддаване в размер на 27,97 лв. и депозит в размер на 27,97 лв.и начален час на провеждане 11,15часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговетеще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 16.10.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово/издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит;             

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 16.11.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 05.11.2020г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

08.10.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово