Публични явни търгове за отдаване под наем

14.10.2020 17:35

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-621/14.10.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 03.11.2020г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните недвижими имоти:

1.1.Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Секулово, ул.”Централна” №38, представляващ кметство с.Секулово, описан в АПОС №151/02.12.1998год., с площ 1 кв.м., пред входа на сградата, с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 394,44лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 39,44лв. и стъпка на наддаване 39,44лв.и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2.Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Яребица,   кв.22, п.І, масивна двуетажна сграда представляваща кметство с.Яребица, описана в АПОС №249/18.08.1999год., с площ 1 кв.м. – пред входа на сградата, с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 525,96лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 52,60лв. и стъпка на наддаване 52,60лв.и начален час на провеждане 10,15часа.

1.3.Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Чернолик,  кв.20, п.ІІ, пл.№222, масивна двуетажна сграда представляваща кметство с.Чернолик, описана в АПОС №291/17.11.1999год., с площ 1 кв.м. – пред входа на сградата, с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 525,96лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 52,60лв. и стъпка на наддаване 52,60лв.и начален час на провеждане 10,30часа.

1.4. Част от имот публична общинска собственост находящ се в с.Поройно, ул.”Втора” №31, УПИ І-195,196, „За кметство”, кв.16, двуетажна масивна сграда - кметство с.Поройно, описан в АПОС №313/17.12.1999год., с площ 1 кв.м. – част от сутерена на сградата, с предназначение за поставяне на кафе – машина, с първоначален годишен наем в размер на 525,96лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 52,60лв. и стъпка на наддаване 52,60лв.и начален час на провеждане 10,45часа.

2.На 03.11.2020г. ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следния недвижим имот:

2.1. Терен с площ 54кв.м., представляващ част от поземлен имот

с ид.№24030.501.1947, находящ се в гр.Дулово, целият с площ 47518кв.м., описан в АПОС №1520/17.09.2015г., при съседи имоти с номера:24030.501.3297, 24030.501.799, 24030.501.3234, 24030.501.3216, 24030.501.3218, 24030.501.502, 24030.501.3209, 24030.501.3296, с предназначение за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.4 – за продажба на хранителни продукти, с първоначален годишен наем в размер на 1522,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга 152,28лв. и стъпка на наддаване 152,28лв.и начален час на провеждане 11,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговетеще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 23.10.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 23.11.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 12.11.2020г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. След сключване на договора за отдаване под наем, наемателят се задължава да заплаща всички разходи свързани с функционирането на поставената кафе-машина – разходи за вода и ел.енергия.

9. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

10. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

 

14.10.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово