Публични търгове чрез явно наддаване

21.10.2020 07:03

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-630/19.10.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 06.11.2020г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

    1. Поземлен имот с ид.№18018.25.3 по КК и КР на с.Грънчарово, с площ 3613кв.м., трета категория на земята, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, находяща се в местността „Край село“, описана в АЧОС №5979/31.08.2020г., при първоначална тръжна цена в размер на 6070,00лв. без ДДС, стъпка за наддаване 607,00лв., депозит в размер на 607,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.
    2. Поземлен имот с ид.№57296.30.200 по КК и КР на с.Полковник Таслаково, с площ 3442кв.м., трета категория на земята, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, находяща се в местността „Възстановими граници“, описана в АЧОС №5978/31.08.2020г., при първоначална тръжна цена в размер на 5788,00лв. без ДДС, стъпка за наддаване 578,80лв., депозит в размер на 578,80лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 28.10.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/             5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 26.11.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 17.11.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

19.10.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово