С В И К В А М ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.10.2020 12:28

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

 

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на27.10.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Анализ на потребностите и от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Дулово /Вх.№ 400/15.10.2020г./.
  2. Даване мандат и изразяване на позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра/Вх.№ 399/15.10.2020г./
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  ПИ с ИД №53148.106.117  по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с. Овен /Вх.№ 398/14.10.2020г./.
  4. Разпореждане с имот - частна общинска собственостпо регулационния план на с.Чернолик/Вх.№ 401/20.10.2020г./.
  5. Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост ПИ с ИД № 31125.17.2  по кадастралната карта и  кадастралните регистри на  с. Златоклас /Вх.№ 402/20.10.2020г./.
  6. Отпускане на временен безлихвен заем по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3“ /Вх.№ 404/21.10.2020г./
  7. Отпускане на временен безлихвен заем по проект „Нова възможност за младежка заетост“ /Вх.№ 405/21.10.2020г./
 2. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ:

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово