Община Дулово обявява свободно работно място по трудово правоотношение за длъжността: „Вътрешен одитор“ или „Стажант – одитор“

29.10.2020 17:40

ОБЩИНА  ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Община Дулово обявява свободно  работно място по трудово правоотношение за длъжността: „Вътрешен одитор“ или „Стажант – одитор“ в звено „Вътрешен одит"  към Общинска администрация - Дулово.

 

     Кандидатите за длъжностите следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността :

 

 

„Вътрешен одитор“:

1. Образование: Висше, с минимална образователно - квалификационна степен - „Бакалавър“професионални направления: „Икономика”, „Право”;

2. Копие от сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите.

3. Професионален опит: не се изисква;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: да познават нормативната уредба, свързана с осъществяване на вътрешния одит и контролна дейност; много добро познаване на нормативните актове свързани с дейността на общинската администрация, да притежават професионална и аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност и дигитална компетентност.

 

 

„Стажант - одитор”:

1.  Образование: Висше, с минимална образователно - квалификационна степен - „Бакалавър“професионални направления: „Икономика”, „Право”;

2.  В рамките на две години от назначаването „стажант-одиторът“ трябва да положи успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор и да придобие сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите;

3. Професионален опит: не се изисква;

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: да познават нормативната уредба, свързана с осъществяване на вътрешния одит и контролна дейност; много добро познаване на нормативните актове свързани с дейността на общинската администрация, да притежават професионална и аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност и дигитална компетентност;

 

 

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до кмета на Община Дулово.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка.

5. Документи за придобита квалификация.

 

     Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

 

Срок за подаване на документите  02.11.2020г. до 13.11.2020г.

 

 Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в стая № 3 на първия етаж на общинска администрация Дулово, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч.

 

 

 

д-р Юксел Ахмед

кмет на Община Дулово