Публичен явен търг

31.10.2020 07:58

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-681/30.10.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявява:1.Публичен явен търг на 19.11.2020г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/стопански години на следния недвижим имот:

 

1.1. ПИ №31125.17.2 по КК и КР на с. Златоклас, община Дулово, нива, четвърта категория на земята, с площ 10 002кв.м., описан в АЧОС №5887/10.07.2017г., при първоначален годишен наем в размер на 456,80лв., стъпка на наддаване в размер на 45,68лв. и депозит в размер на 45,68лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търгътще се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 10.11.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово/издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит;            

 

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 09.12.2020г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 30.11.2020г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

30.10.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово