СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

03.11.2020 17:27

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2021г.

 

II.Определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021г. на територията на община Дулово

 

Предложението –докладната записка до Общински съвет е от Кмета на Община Дулово, На основание чл.62; чл.63,ал.1; чл.66, ал.1; чл.67,ал.2, ал.4 от ЗМДТ; чл.8, ал.3,ал.4 от ЗМДТ,чл.13,ал.1;чл.14,ал.1; чл.15, от Наредба №11 на Общински съвет – Дулово и чл.21,ал.2 във връзка с  чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и включва Общински съвет Дулово да приеме следните решения:

 

 

І. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2021г. за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

 

  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други –                                                                                                                    000 000лв.
  2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им –            720 000лв.
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците –         1 074 000лв.
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване–                           120 000лв.

                                                                                                                Всичко разходи: 1 914 000лв.

 

 

 

 

 

      

            ІІ.Определя такса за битови отпадъци,пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2021г. в размери ,както следва:

№ по ред

ВИД НА УСЛУГАТА

 

 

ЖИЛИЩНИ

 

 

Града      Селата

НЕЖИЛИЩНИ

 

 

Града         Селата

1

Осигуряване на съдове за съхраняване на

 битовите отпадъци-контейнери,кофи и др./чл.66,ал.1.Т.1/

 

-

-

-

 

-

2

Събиране,включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или др. инсталации и съоръжения за третирането  им / чл.66,ал.1.т.2/

4,0 на хил.

4,0 на хил.

5,5 на хил.

5,5 на хил.

3

Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или др.инсталации или съоръжения за обезвреждане,рециклиране и оползотворяване  на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците /чл.66,ал.1.т.3/

3,0 на

  хил.

5,0 на   хил

3,5 на хил

5,5 на  хил

4

Почистване на уличните платна ,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените места ,предназначени за обществено ползване /чл.66,ал.1.т.4/

2,0 на

  хил.

   -

2,0 на хил.

  -

 

ОБЩ ПРОМИЛ:

 

 

9,0 на

  хил.

9,0 на хил.

11,0 на хил.

11,0 на  хил.

 

 

 

 

 

 

 

III.Дава съгласие очакваният недостиг в размер на 804 000лв. между планираните  

приходи от  ТБО  /1 110 000лв./и   планирани разходи за дейностите по

сметосъбиране, сметоизвозване,  обезвреждане на битовите отпадъци в депа или

други съоръжения, чистота на  териториите за обществено ползване на територията

на община Дулово /1 914 000лв./за 2021г.,  да се финансира от други собствени

приходи на Община Дулово, в това число от :

- 30 000лв. окончателен патентен данък;

-300 000лв.данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин;

-  22 000лв. нетни приходи от продажби на услуги, стоки; 

-  40 000лв. приходи от наеми на имущество;

-210 000лв. приходи от наеми на земя;

-  40 000лв. приходи от такса технически услуги;

-  40 000лв. приходи от такса административни услуги;

-122 000лв. приходи от  лихви за данъци, такси.

 

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/ или на

e-mail: dulovokmet@abv.bg

 

 

приложение:Докладна записка от Кмета на Община Дулово

 

 

  

 

 

 

 

Прикачени файлове