ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД - КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

06.11.2020 12:51

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

ГРАД  ДУЛОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ Д-Р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД - КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

Относно: Отмяна на старата и приемане на нова Наредба №24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на населените места в Община Дулово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Община Дулово като селска община, селското стопанство е основен отрасъл и поминък на населението. Значителен брой от селскостопанските животни се отглеждат в рамките на населените места. Липсва актуален местен нормативен документ, който урежда реда и условията за извършване на тези дейности в населените места, поради което собствениците на животни предприемат действия, съобразени единствено с техния интерес и преценка. Това води до многобройни конфликти, включително междусъседски и създаване на напрежение.

За решаване на възникналите проблеми от такова естество, засегнатите страни търсят съдействие от местната власт, която обаче не може да се намеси, поради липса на нормативна база, която да бъде приложена.

През 2013г. Общинска администрация Дулово разработи проект на Наредба за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни и птици на територията на населените места в община Дулово, който е публикуван на интернет страницата на Община Дулово, но след множество промени противоречи на сегашно действащите разпоредби на нормативните актове от по-висока степен.

Тази година бе изготвен изцяло нов проект на Наредба №24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на населените места в Община Дулово, който предлагам на Вашето внимание.

Проектът е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ. бр.71 от 11.08.2020г.), съгласно която общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Дулово да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет - Дулово приема новата Наредба №24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на населените места в Община Дулово.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на нова Наредба №24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни - домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на населените места в Община Дулово

 

 

 

 

С уважение,

 

 

Д-Р  ЮКСЕЛ  АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

Съгласувал:

Юксел Исмаил – зам.-кмет

 

 

Изготвил:

инж. Баязит Алиш – гл. специалист „Екология”