УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

10.11.2020 07:09

Уведомяваме

Всички граждани, юридически лица, собственици и ползватели на недвижими имоти , физически лица и еднолични търговци подлежащи на облагане с патентен данък на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на изменение и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово.

Предложението е от Кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.

Предложението-докладна записка и проект за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово е на разположение на общински съвет /ет.2,ст.22/ и общинска администрация /дирекция „Местни приходи“/.

 

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/.

Приложение:

1.Докладна записка на Кмета на Община Дулово

2.Мотиви към проекта за допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово

Прикачени файлове