С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

16.11.2020 17:21

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

 

С В И К В А М

 

ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на24.11.2020 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на нова Наредба № 24 за реда и условията за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на животни – домашни любимци, селскостопански животни, птици и калифорнийски червеи на територията на община Дулово /Вх.№ 438/16.11.2020г./.
  2. Одобряване на План-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Дулово за 2021г./Вх.№ 423/04.11.2020г./
  3. Приемане Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за първото полугодие на 2020г. /Вх.№ 433/12.11.2020г./.
  4. Извършване на вътрешно компенсирани промени в бюджета на община Дулово за 2020г. /Вх.№ 424/05.11.2020г./.
  5. Актуализация на бюджета на община Дулово за 2020г. /Вх.№ 432/10.11.2020г./.
  6. Даване съгласие за допълнително финансиране на СУ „Христо Ботев“ – с.Паисиево /Вх.№ 435/12.11.2020г./
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по плана за регулация на с. Водно /Вх.№ 440/16.11.2020г./
  8. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по плана за регулация на с. Поройно /Вх.№ 443/16.11.2020г./
  9. Учредяване възмездно право на строеж в имот-частна общинска собственост по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 441/16.11.2020г./
  10. Отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост в община Дулово /Вх.№ 442/16.11.2020г./
  11. Отчитане и приемане на инвестиции ,извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2020 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК) /Вх.№ 444/16.11.2020г./.
 2. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

3.         Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово