С В И К В А М ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.12.2020 15:35

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

 

С В И К В А М

 

ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на23.12.2020 год. /сряда/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане бюджета на община Дулово  за 2020г./Вх.№ 480/17.12.2020г./.
  2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Дулово /Вх.№ 430/09.11.2020г./
  3. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. от горски територии собственост на община Дулово /Вх.№ 478/15.12.2020г./.
  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово/Вх.№ 447/17.11.2020г./.
  5. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на  с. Вокил /Вх.№ 484/17.12.2020г./.
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по плана за регулация на с. Межден /Вх.№ 485/17.12.2020г./
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по плана за регулация на с. Межден/Вх.№ 486/17.12.2020г./
  8. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по плана за регулация на с. Межден /Вх.№ 487/17.12.2020г./
  9. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по плана за регулация на с. Межден /Вх.№ 488/17.12.2020г./
  10. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор за продажба на имот в с. Поройно  по реда на чл.15 ЗУТ /Вх.№ 483/17.12.2020г./
  11. Прекратяване на договор за управление на „МБАЛ-Дулово“ ЕООД и избор на прокурист за дружеството /Вх.№ 494/18.12.2020г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

3.         Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово