Община Дулово кандидатства и е одобрена да реализира дейности по целева програма „Обществени трапезарии”

30.12.2020 12:09

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

Община Дулово кандидатства и е одобрена да реализира дейности по целева програма „Обществени трапезарии” към Фонд „Социална закрила”. Одобреното финансиране е в размер на 79 680,00 лева е осигурено от фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика със договор № РД04-220/22.12.2020 г. Договорът влиза в сила от 04.01.2021г. и е със срок до 31.12.2021година.

 

„Обществената трапезария” ще обхване 100 бенефициента за 2021година  в рамките на общо 249 работни дни. Програмата цели да задоволи потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами.

Със заповед на кмета на община Дулово е създадена комисия за подбор на потребители, на които ще бъде предоставяна услугата.

Могат да кандидатстват лица, които попадат в една от следните групи:

-Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

-Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

-Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;

-Скитащи и бездомни деца и лица;

-Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

-Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Необходими документи:

Заявление-декларация  - по образец

Документите се предоставят и приемат в сградата на Направление „Социални услуги”с адрес: гр.Дулово, ул. „Кирил и Методий”11, ет.1, каб.1

Лице за контакт: Емрах Фаик, тел.0882090162.