В Община Дулово се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа”

12.01.2021 09:51

Нова социална услуга се създава в Община Дулово от  01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Дулово за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на механизъм „Лична помощ” или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Дулово, да бъдат подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Дулово с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 123  потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 41 лица на длъжност „Асистент“.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

В Община Дулово стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „Асистенти”.

Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация , гр. Дулово, ул.Васил Левски №18, ст.3, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 9.00 часа до 16:00 часа.

 

Информация можете да получите и на телефони:

086422444; 0882361274

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Дулово. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.