Изготвен е проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18

12.01.2021 15:44

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изготвен е проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Дулово.

 Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок от 14 дни от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища относно така изготвения проект.

Предложения, мнения и препоръки към проекта се приемат на адрес: гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, ет.1, ст.3 Център за административно обслужване или на e-mail: dulovokmet@abv.bg