Публични явни търгове

15.01.2021 17:19

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-19/15.01.2021г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични явни търгове на 08.02.2021г.за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

    1. Поземлен имот с ид.№ 53148.106.117 по КК и КР на с.Овен, община Дулово, с площ на имота 1 283кв.м., с трайно предназначение на територията -земеделска, НТП – нива, трета категория на земята, находяща се в местността „Край село“. Имотът е описан в АЧОС №5980/02.10.2020г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№1413/02.10.2020г., Акт №67, том 6, при първоначална тръжна цена в размер на 2270,00лв., стъпка за наддаване 227,00лв., депозит в размер на 227,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.
    2. Урегулиран поземлен имот - УПИ III – общ., кв.16 по регулационния план на с.Чернолик, незастроен с площ на имота 850кв.м. Имотът е описан в АЧОС №1773/28.09.2020г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег.№1376/29.09.2020г., акт №39, том 6, при първоначална тръжна цена в размер на 3302,25лв., стъпка за наддаване 330,22лв., депозит в размер на 330,22лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 26.01.2021г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/             5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 26.02.2021г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 17.02.2021г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

15.01.2021г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово