С В И К В А М СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.01.2021 13:14

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на29.01.2021 год. /петък/от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предложение от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово и инж. Невхис Мустафа-председател на ОС-Дулово за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и  на Община Дулово /Вх.№ 15.01.2021г./
 2. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година / Вх.№17/15.01.2021г./
  2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост за  2021г./Вх.№ 18/15.01.2021г./.
  3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово за 2021 година/Вх.№ 21/15.01.2021г./
  4. Приемане на Културен календар за 2021 г. на община Дулово /Вх.№ 20/15.01.2021г./.
  5. Даване съгласие за създаване на нова социална услуга Асистентскаподкрепа“-държавно делегирана дейност/Вх.№ 11/12.01.2021г./.
  6. Разкриване  на  социална услуга „Домашен социален патронаж”в  с.Межден, с.Раздел, с.Грънчарово, с.Секулово, с.Окорш, с.Паисиево, с.Боил, с.Орешене, с.Правда, с.Яребица, с.Руйно и с.Водно. /Вх.№ 12/12.01.2021г./.
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с. Водно/Вх.№ 490/18.12.2020г./
  8. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с. Водно /Вх.№ 491/18.12.2020г./
  9. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралния план на  с. Правда/Вх.№ 19/15.01.2021г./
  10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-публична общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 16/13.01.2021г./
  11. Отдаване под наем на част от имот –публична общинска собственост в с. Чернолик /Вх.№ 13/12.01.2021г./
  12. Прекратяване на членството на община Дулово в Българо-турска търговско-индустриална камара /Вх.№ 20/15.01.2021г./

 

 

3.         Други въпроси и изказвания.

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово