Публични явни търгове за отдаване под наем

21.01.2021 22:40

На основание Заповед №РД-04-31/21.01.2021г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1.На 11.02.2021г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните недвижими имоти:

1.1. част от имот публична общинска собственост – едно помещение в кметство с.Чернолик, площ 24кв.м., находящо се на втори етаж на масивна двуетажна сграда, кв.20, п.ІІ, пл.№222 по регулационния план на с.Чернолик, с АПОС№291/17.11.1999г., с адрес с.Чернолик, ул.”Кирил и Методий” №1, с предназначение битови услуги /кабелна телевизия/, с първоначален годишен наем в размер на 342,72лв. без ДДС, депозит за участие в търга 34,27лв. и стъпка на наддаване 34,27лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

1.2. Част от имот публична общинска собственост – три помещения в кметство с.Правда, с обща площ 36кв.м., от които две помещения находящи се на първи етаж , до входа с площ по 12кв.м. и едно помещение с площ 12кв.м., находящо се на втори етаж на масивната двуетажна сграда в кв.28, п.І, пл.№356 по регулационния план на с.Правда, с АПОС №290/11.11.1999г., с адрес с.Правда, ул.”Централна” №28, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/,  с първоначален годишен наем в размер на 1015,20лв. без ДДС, депозит за участие в търга 101,52лв. и стъпка на наддаване 101,52лв. и начален час на провеждане 10,15часа.

1.3. част от имот публична общинска собственост – едно помещение в кметство с.Паисиево, с площ 12,5кв.м., находящо се на втори етаж на масивна двуетажна сграда в кв.10, п.ХVІІ, пл.№153 по регулационния план на с.Паисиево, с АПОС №226/21.06.1999г., с адрес с.Паисиево, ул.”Независимост” №90, с предназначение – за битови услуги /кабелна телевизия/, с първоначален годишен наем в размер на 338,40лв. без ДДС, депозит за участие в търга 33,84лв. и стъпка на наддаване 33,84лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.4. част от имот публична общинска собственост – две помещения в кметство с.Яребица, с обща площ 29кв.м., находящи се на първи етаж, до входа на масивната двуетажна сграда, с площ съответно 17кв.м. и 12кв.м., в кв.22, п.І по регулационния план на с.Яребица с АПОС №249/18.08.1999г. с адрес с.Яребица, ул.”Първа” №35, с предназначение – битови услуги /кабелна телевизия/, с първоначален годишен наем в размер на 817,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга 81,78лв. и стъпка на наддаване 81,78лв. и начален час на провеждане 10,45часа.

1.5. Част от имот публична общинска собственост с площ 1кв.м. - част от портиерната стая на масивна двуетажна сграда представляваща кметство с.Паисиево,  кв.10, п.ХVІІ, пл.№153 по регулационния план на с.Паисиево, с АПОС №226/21.06.1999г., с адрес с.Паисиево, ул.”Независимост” №90, с предназначение за поставяне на банкомат, с първоначален годишен наем в размер на 479,52лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 47,95лв. и стъпка на наддаване 47,95лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 01.02.2021г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 05.03.2021г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 22.02.2021г. в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

 

21.01.2021г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово